Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Aktualizované vyhlášky obce

27. května 2007, Jaroslava Stárková

Zastupitelstvo obce Mukařov na svém zasedání dne 9.5.2007 schválilo další dvě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) – OZV č. 2/2007 o veřejném pořádku a čistotě a OZV č. 3/2007 o místních poplatcích. Jejich vydání bylo nezbytné, neboť účinnost stávajících OZV upravujících dané oblasti byla pozastavena Ministerstvem vnitra ČR, které nově vykonává dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Důvodem pozastavení účinnosti byla skutečnost, že vyhlášky byť dříve schválené krajským úřadem odporovaly v některých ustanoveních zákonu. Obě vyhlášky jsou zveřejněny obvyklým způsobem a jsou k dispozici na OÚ a na webu obce (www.mukarov.cz).

K jejich obsahu stručně:
Obsah OZV č. 2/2007 vychází z ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kterým je obec zmocněna k ukládání povinností k zajištění veřejného pořádku a čistoty a dále §24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého může obec upravit pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství.

Po přečtení této vyhlášky mnohé z vás jistě napadne, že v ní chybí ustanovení, která by obsahovala regulaci provozní doby pohostinských zařízení, regulaci hluku, dále ustanovení, která by řešila problematiku sousedských vztahů, ochranu životního prostředí a zeleně, poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, znečištění a schůdnost chodníků apod.

Důvodem, proč tyto oblasti nejsou ve vyhlášce řešeny, je buď chybějící zákonné zmocnění nebo existence zákona, který danou problematiku reguluje. Obec totiž nemůže ukládat povinnosti, pokud k tomu nemá zákonné zmocnění. To je případ provozní doby (tuto pravomoc měla obec dle § 96 zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví - k 1.10.2003 však byla zrušena). Povinnosti nemůže obec ukládat ani v případě, že existuje zákon regulující dané záležitosti. Existence tohoto zákona totiž zásadně vylučuje možnost upravit tu samou otázku též v OZV. To se týká všech zbývajících výše zmíněných oblastí.

OZV č. 3/2007 upravuje místní poplatky. Touto vyhláškou jsou zavedeny poplatky: ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za ubytovací kapacity a za provozovaný výherní hrací přístroj.

Vyhláška v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanovuje konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a obecná ustanovení upravující další postup v případě nezaplacení poplatku.

V obou vyhláškách je řešena problematika veřejného prostranství, a to jednak z pohledu jeho užívání, jednak z pohledu povinnosti platit poplatek v případě jeho zvláštního užívání. Dle mého názoru stojí tato oblast za podrobnější rozbor. Pokusím se o to zase příště.

 
FotoJaroslava Stárková
předsedkyně kontrolního výboru obce
členka o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz