Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovská škola
2. dubna 2009

Tak, jak to bude s letošními prvňáčky?
Jan Kašpar

Strom životaOtázku z názvu tohoto článku si asi již několik let klade řada rodičů v Mukařově a okolních obcích, z nichž do naší školy chodí přes 2/3 žáků. Jak se dočtete v následujících řádcích, zdá se, že se situace konečně posunuje k lepšímu, ale nepředbíhejme.

Zřizovatel základní školy obec Mukařov opakovaně ústy svého zastupitelstva upozorňoval několik let starosty okolních obcí, že jednoho dne nebude kapacita současné budovy stačit odolávat demografickému vývoji obyvatelstva a tím i náporu na umístění dětí do této školy (viz články v časopisu Mukařov-sko 1/2008 – Potřebuje Mukařov rozšíření školy, 5/2008 – Úvodník – Demografická studie Mukařov-ska). Obec Mukařov nechala již v minulém volebním období vypracovat studii na výstavbu nové školní budovy, nicméně předpokládaný rozpočet blížící se 100 milionům korun nebyl na další rozpracování projektu reálný.

Letošní zápis, který potvrdil to, že místa ve škole není dost (viz článek níže), donutil starostky a starosty okolních obcí konečně pochopit, že ze svých rozpočtů musí přispět k zajištění podmínek pro umístění dětí i ze svých obcí a že nelze požadovat jen na obci Mukařov, aby hradila další nutnou výstavbu ze svého rozpočtu.

Po několika kolech jednání bylo dohodnuto, že Obec Mukařov dá k dispozici pozemek v blízkosti školní budovy a za finančního přispění okolních obcí zorganizuje výstavbu dvou tříd s kapacitou 2x30 žáků s patřičným sociálním zázemím ve formě kontejnerových buněk. Toto řešení se osvědčilo už i v jiných obcích, kde řešili podobný problém.

Obec Mukařov proto uzavře dvoustranné smlouvy o zřízení spádové školy Mukařov a o financování této výstavby s obcemi, ze kterých navštěvuje základní školu nejvíce dětí. Jsou to obce Babice, Doubek, Doubravčice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec. Po řadě jednání byl odsouhlasen i nutný klíč poměrného financování. Z několika variant byl nakonec vybrán jako nejspravedlivější údaj o počtu dětí ve věku 0-15 let přihlášených v daných obcích k 31.1.2009.

Technické řešení kontejnerového uspořádání nabízí řada firem, samozřejmě musí splňovat náročné podmínky a normy pro školní výchovu. Investice kromě toho vyžaduje, že obec Mukařov musí také zajistit dostatečnou kapacitu pro likvidaci splaškových vod, přívody vody a tepla z rekonstruované kotelny. Bylo prozíravé nechat vyprojektovat před dvěma lety novou kotelnu s dostatečnou rezervní kapacitou pro předpokládané rozšíření o nové třídy. Pro organizaci další výstavby bude vytvořena komise složená ze zástupců všech smluvních obcí k výběru konečného technického řešení a sledování výstavby.

Projekt této výstavby počítá s rozšířením o další dvě třídy v příštím roce. Jde sice o tzv. „provizorní“ řešení, ale ty uvozovky naznačují těžko odhadnutelnou délku provizoria. Další vývoj výstavby kolem Mukařova nutně v nejbližší budoucnosti vyvolá výstavbu nové školní budovy s patřičným vybavením, což nakonec písemně stvrdili všechny starostky a starostové při úvodním jednání. Jen aby to provizorium nenabylo povahy „dočasného“ řešení.
 

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B

Zápis do ZŠ Mukařov
Jaroslava Kapustová

Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v Mukařově a okolních obcích se zvyšují i počty žáků docházejících do ZŠ Mukařov. Pro školní rok 2009/10 bylo zapsáno "rekordních" 66 dětí. Tato skutečnost uspíšila rozhodnutí okolních obcí přidat se k projektu Mukařova na rozšíření školy o 2 až 4 třídy (dle finančních možností). Zastupitelé obce se opakovaně sešli se starosty okolních obcí a dohadovali financování připravované přístavby. Zároveň dochází k vytvoření spádového školského obvodu, který budou tvořit obce: Mukařov (Srbín, Žernovka), Babice, Doubek, Doubravčice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec.

Zastupitelé obce schválili na svém zasedání dne 17.3.2009 zpřísněné podmínky pro zápis dětí do ZŠ Mukařov. Od školního roku 2010 budou rodiče při zápisu dětí do ZŠ předkládat občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení OÚ o trvalém bydlišti dítěte. Při zápisu se přednostně přijímají žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu (odst. 7 § 36 zák. 561/2004 Sb.)
 

FotoJaroslava Kapustová
členka Výboru kulturního, školského a sociálního obce Mukařov

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz