Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kanalizace a vodovod pro Srbín a Žernovku

30. září 2007, Přemysl Zima

Kanalizace a vodaNa konci srpna tohoto roku byl dokončen projekt pro územní rozhodnutí na odkanalizování zbytku Mukařovska – tj. vesnic Srbína a Žernovky. Je škoda, že se takovýmto projektem nezabývalo zastupitelstvo ještě před budováním plynovodu a živelnou satelitní výstavbou již na začátku 90-tých let. Předešlo by se tím mnoha problémům při projektování tras, kdy leckde optimální místa pro svodnice jsou již zastavěna a trasu komplikuje také uložený plynovodní řad, který je při budování přeci jenom v mnoha ohledech pružnější.

Rozsah projektu byl zadán podle územního plánu tak, aby kanalizační síť pokryla zbytek území pod správou Mukařova, který dosud tuto vymoženost nemá. Počítány jsou tedy nejen stávající rodinné domy, chaty a další objekty, ale také plochy územním plánem k zástavbě určené. To bylo rozhodující hlavně pro předpokládanou velikost nové centrální čistírny odpadních vod (ČOV), která má dostatečnou kapacitu i pro případné nově vybudované domy v obci. Bude vás asi nejvíce zajímat, kde je vytyčené místo pro novou ČOVku. Optimální je oblast při vtoku potoka do rybníka Požár na katastru Srbína. Větší část Srbína bude díky tomu sem přivedena pomocí spádové, gravitační, kanalizace. Investičně náročnější, avšak do budoucna takřka bezúdržbová technologie.

Tam kde spád nestačí, bude třeba si pomoci čerpáním. Někde se projekt přiklání k tlakovému řadu jako celistvému řešení, jinde je to čerpací stanice pro ty gravitační větve, které není možné napojit na hlavní řad přímo. Týká se to zejména Žernovky, která je celá projektována na kanalizaci tlakovou. Po dlouhých debatách a místních průzkumech je to nejoptimálnější řešení hlavně kvůli skalnatému podloží a také proto, že Žernovka leží navrchu na rozvodí. Kdybychom tam chtěli gravitační řad, bylo by nutné zbudovat 3 až 6 samostatných čističek, obrovské náklady na uložení do země, nehledě na to, že odtok do potoka z rybníčku jako místo pro centrální ČOV pro Žernovku příhodné nejvíce, označili vodohospodáři jako objemově nedostatečný pro vypouštění odpadních vod. Kanalizace celé vsi je tedy projektována tlakem až do ČOV v oblasti Požáru.

Navíc do zadání projektu byl během jeho tvorby přidán mimo řadů kanalizačních také vodovodní řad pro vodovodní přivaděč Region Jih. Mukařov je do tohoto projektu také zapojen a při troše finančního štěstí by se mohlo podařit při budování kanalizace také položit potřebné řady pro rozvody vody. Krůček k tomu jsme již udělali, neboť část prostředků se podařilo ušetřit již teď, kdy projekt pro vodovod z velké části využil údajů zjišťovaných pro potřeby kanalizace a vyšel tak za zlomek ceny, než-li kdyby se zpracovával později sólo.

To je asi tak v kostce stručný popis projektu vypracovaného v současnosti pro potřeby územní řízení a získání potřebné dotace na realizaci. Celá akce kanalizace pro Srbín a Žernovku a veřejného vodovodu je bezkonkurenčně nejvíce náročnou investicí a bez finanční podpory se dá stěží tak postavit čistírna. Co dodat? Projektová dokumentace je pro vaši potřebu přístupná na obecním úřadě.

 
FotoIng. Přemysl Zima
člen občanského sdružení Mukařov-sko
předseda finančního výboru obce
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

  • 18.08. 2007 - Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku
  • 20.12. 2006 - Kontrola stavu kanalizace v obci
  • 06.07. 2006 - Žernovská voda III. - odpověď na dopis
  • 27.05. 2006 - Žernovská voda II.
  • 30.03. 2006 - Žernovka na suchu

  •  

     
     počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz