Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Komunální odpad – nová vyhláška a související poplatek

24. ledna 2007, Jaroslava Stárková

Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí ochrany životního prostředí z hlediska zákonných povinností obce. Obec plně odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování, přepravy a odstraňování (s předností materiálového využití)Popelnice odpadů, které produkují její občané a za tímto účelem vydává vyhlášku o způsobu nakládání s odpady. Proto i zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2006 schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, která určuje právní rámec a systém nakládání s odpady v Mukařově. Obracím proto vaši pozornost na tento předpis, z kterého pro nás všechny vyplývají povinnosti, jež je třeba v zájmu dobře fungujícího systému respektovat.

Nebudu se zabývat obsahem vyhlášky, která je každému dostupná (na OÚ, webových stránkách obce), nýbrž se pokusím popsat, jak je třeba celou problematiku vnímat. Podnětem k tomuto kroku je nespokojenost některých spoluobčanů se zrušením možnosti zakupovat jednorázové známky.

Jistě se všichni shodneme na tom, že každý z nás produkuje odpad a že jeho množství je veličina proměnná. Někdy vyprodukujeme odpadu méně, jindy více. Nelze stanovit, co kvantitativně znamená málo nebo hodně odpadu. Proto zákon o odpadech a potažmo cit. vyhláška stanoví, že poplatníkem poplatku za komunální odpad (dále „poplatek“), je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Poplatek tedy neplatí pouze občan, kterému při činnosti na území obce nevzniká komunální odpad (dále „KO“), což se u osob, které na území obce trvale žijí nebo užívají rekreační objekt, považuje za nemožné. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká KO.

Skládka v leseA dostáváme se ke klíčovým otázkám: co je to KO, co v sobě zahrnuje poplatek za KO a jak se určuje jeho výše. Zákon definuje KO jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Není jím pouze obsah popelnic. To je pouze jedna složka KO, tzv. směsný KO, která zůstává po vytřídění využitelných složek KO (papír, sklo, plasty, příp. další odpady), objemného odpadu, nebezpečného odpadu, popř. dalších odpadů. Z uvedeného vyplývá, že poplatek není poplatkem za vyvážení popelnice. Je to poplatek, do jehož výše jsou v souladu se zákonem promítnuty oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s KO jako celku.

Uvedené skutečnosti nás vedly k tomu, že byly jednorázové známky zrušeny. Znevýhodňovaly by totiž ostatní občany, neboť v ceně známek jsou promítnuty pouze náklady na směsný KO. Dalším důvodem je snaha o minimalizaci pálení odpadů a tím přispění k ozdravení ovzduší v obci. Posledním faktem je skutečnost, že žijeme ve 3. tisíciletí, ve kterém by pravidelná likvidace odpadů měla být samozřejmostí, a to i s ohledem na akceptaci základních hygienických zásad.

Závěrem bych chtěla uvést, že obec ročně doplácela na celý systém cca 250.000,- Kč. Její představitelé nereagovali na možnost plynoucí ze zákona o odpadech (z r.2002) stanovit poplatek za celý systém nakládání s odpady a vybírat jej i od vlastníků rekreačních objektů, což mohlo vést ke snížení nákladů obce. To bylo jednou z motivací pro stanovení nových pravidel. I když jejich zavedení není ani pro nás jednoduché (na OÚ neexistuje evidence domů, rekreačních objektů a jejich vlastníků), jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem. Uvědomíme-li si, že za posledních 5 let mohla mít obec min. 1 mil. Kč, který mohl být efektivně investován do jejího rozvoje, dáte mi jistě za pravdu.

 
Jaroslava Stárková
předsedkyně kontrolního výboru obce
členka o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz