Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

S novým rokem nový stavební zákon

6. února 2007, Marcela Eichnerová

VýstavbaMnozí jste si již jistě povšimli, že od 1.1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zák. č. 183/2006 Sb. Z jeho prezentace v médiích leckdo nabyl dojmu, jak bude všechno jednoduché: když se rozhodne někdo stavět, tak stačí stavbu pouze ohlásit a nebude už muset s mnoha papíry obíhat všechny možné instituce... Ale jak se říká "pravda je vždycky uprostřed, ne-li někde jinde" !

V zákoně se objevuje mnoho nových pojmů jako územně plánovací informace, územní souhlas, zjednodušené územní řízení, ohlášení (které již známe, ale nabírá zcela jiných rozměrů), zkrácené stavební řízení, autorizovaný inspektor... mění se i projednávání žádostí. Většinu lidí budou asi zajímat běžné stavby RD, plotů, zdí, bazénů, skleníků, pergol, zahradních domků, různých přípojek, terénní úpravy, přístavby ... tak jen tak pro představu:

 1. stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (ale postačí územní souhlas) např:
  • stavby o 1 NP do 25 m2 zast. plochy a do 5 m výšky, nepodsklep. bez byt. místností a hyg. zařízení, bez topení, které neslouží k ustájení zvířat a sklad. nebezp. a hořl. látek
  • zimní zahr. o 1 NP a skleníky do 40 m2 zast. plochy a do 4 m výšky
  • vedení techn. zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
  • přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
  • informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2
  • opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí s veřej. prostranstvím a veř. komunikací
  • bazény do 40 m2 zastavěné plochy ... atd ... atd ...
 2. ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují např.:
  • stavby pro bydlení a rekr. do 150 m2 s jedním podz. podlažím do hl. 3m, nejvýše se 2 NP a podkrovím,
  • stavby do 25 m2 a do výš. 5m s 1 NP, podsklepené do hloubky 3m ...

Ohlášená stavba může být prováděna pouze na základě písemného souhlasu st.úřadu, která musí být doručena stavebníkovi nejdéle do 40-ti dnů ode dne doručení ohlášení st.úřadu, které musí obsahovat řadu údajů, dokladů a vyjádření.

Jediné, co už nebude st.úřad vyžadovat, je výpis listu vlastnického. Pouze žadatelé, kteří nejsou jako majitelé v katastru zapsáni, musí svou oprávněnost k žádosti prokázat jinou platnou právní listinou. Od tohoto roku musí mít proto každý st.úřad zřízen dálkový přístup do katastru nemovitostí, aby si mohl správnost údajů ověřit.

Tak to byla pouze malá část těch nejběžnějších staveb. Většina jich žádnou úlevu nemá, spíše naopak. Každý by si měl zjistit, zda stavba, kterou zamýšlí budovat, podléhá nějakému režimu stavebního zákona a co vše je nutné doložit, aby řízení proběhlo bez větších problémů.

Veškerá povolení týkající se staveb různých účelů a charakterů a také zodpovědnost je zcela přenesena na stavební úřady, obce již k tomuto nebudou kompetentní. Zcela ze zákona zmizel pojem „drobná stavba“, které právě tyto stavby povolovaly. Obec pouze bude vyjadřovat svůj souhlas nebo námitky z pozice účastníka řízení. Všichni také záhy poznají, jaká je úzká návaznost nového zákona na schválený územní plán obce.

Na všechny žádosti jsou nové formuláře (dost obsáhlé) a co má člověk do příslušné kolonky napsat je leckdy oříšek i pro toho, kdo se v oboru pohybuje... a co pak člověk-laik ?!

Nelze postihnout v tomto článku ani desetinu všech změn a úskalí, které nový zákon přináší. O jeho kvalitě a přehlednosti svědčí i to, že již na sklonku minulého roku se začala připravovat novela. Asi není co dodat ?! Pracovníci stavebních úřadů, kteří nad zákonem sami kroutí hlavou, se s ním musí denně potýkat a věřte, že při tak dynamické výstavbě, jako v naší lokalitě je, je mi jich upřímně líto. Ale nezoufejte, praxe prý ukáže ...!

 
Marcela Eichnerová, Mukařov
členka stavebního výboru obce
členka občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz