Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Schválení rozpočtu obce na rok 2006

Ilustrační foto1. února 2006, Rudolf Semanský

Podpora místních organizací a studie rozšíření školy a školky...

Před několika dny, na řádném jednání zastupitelstva obce Mukařov byl schválen rozpočet pro rok 2006. Příprava podkladů i samotného rozpočtu pro tento rok probíhala na rozdíl od minulých let trochu odlišně – zejména proto, že do finančního výboru byli na podzim r. 2005 zastupitelstvem jmenováni dva mukařovští občané, ing. Kašpar a ing. Šoupal, kteří se ve svém volném čase pravidelně zúčastňují jednání zastupitelstva obce a aktivně se podílejí na řešení problémů, ať již se jedná o územní plán, problémy související s plynofikací nebo stávající a plánované rozvody vodovodu a kanalizace.

V minulých letech probíhala příprava rozpočtu zhruba tak, že se celkem logicky zohlednilo skutečné plnění z předchozího roku, navýšené o předpokládanou inflaci, a tyto údaje se přenesly do návrhu rozpočtu roku následujícího, přičemž jakékoli vybočení z takto zaběhlého stereotypu a případné navýšení některé položky výrazněji „nad normu“ bylo již v první fázi projednávání zpravidla zamítnuto s odkazem na dluhy obce v souvislosti s výstavbou plynu, vodovodu a kanalizace. Tato praxe sice fungovala, ale neumožnila realizaci žádných významnějších akcí, ať již se jednalo o světelný přechod pro chodce, opravy komunikací, budování chodníků nebo jiné investiční akce.

Avšak zmíněným rozšířením získal finanční výbor nejen větší slovo v prosazování svých návrhů, ale rozdělením úkolů zejména více času pro přípravu podkladů, vyhodnocení potřeb a priorit obce a oslovení místních organizací (škola, školka, hasiči….), a na základě těchto zjištění bylo možné s předstihem navrhnout a prosadit navýšení rozpočtu u některých konkrétních položek.

Návrh tohoto rozpočtu byl dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mukařov.

Vzhledem k tomu, že jsme od jednotlivých zastupitelů nezískali žádné návrhy (s výjimkou projektu chodníku do Žernovky) nebo podklady pro nějakou novou investiční akci, podařilo se nám alespoň zastupitele přesvědčit o nutnosti vyčlenit peníze na energetický audit základní a mateřské školy a zpracování projektů na jejich rozšíření. Kapacita školy a školky již dnes nepostačuje a s příchodem dalších silných ročníků dětí a výstavby nových domů se situace ještě zhorší.

Nesmíme ale zapomínat na vážné nebezpečí, které obci stále hrozí - a to je vrácení části dotace a následné penále za nesplnění stanoveného počtu domácností připojených na plyn. I s touto nepříjemnou variantou bylo nutné počítat a vytvořit v rozpočtu dostatečnou rezervu.

Snažme se tedy udělat maximum pro to, aby tato vyčleněná část rezervy neskončila v nenávratnu a mohla být využita smysluplněji.

Rudolf Semanský
člen občanského sdružení Mukařov-sko
člen finančního výboru OÚ Mukařov

 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz