Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rozpočet obce pro rok 2011 a dotace

28. ledna 2011, Ing. Vít Šoupal a Ing. Přemysl Zima

Sestavování rozpočtu obce započalo na konci listopadu loňského roku shromažďováním podkladů a upřesněním předběžných výsledků za rok 2010.

RozpočetVýdajová stránka rozpočtu se v roce 2010 vyšplhala oproti původně plánovanýcm 23,7 milionům až na 31,5 milionu, což bylo způsobeno hlavně díky investici do rozšíření školky (na straně příjmů pokryté krajskou dotací). Na konci roku obec disponovala přebytkem přes 2,5 mil. Kč.

Pro rok 2011 je rozpočet navržen v celkové výši 23 milionů Kč s předpokládaným zůstatkem vyšším než 1 milion Kč. Finanční výbor na svých zasedáních navrhl několik opatření, která by měla přispět k dalším úsporám v průběhu roku, jako například výběrové řízení na poskytovatele telekomunikačních služeb atd. Současně také došlo k úpravě Vyhlášky o místních poplatcích a jejich navýšení.

Letošní rozpočet je navržen ve výši 23 milionů , kde 13 milionů jsou náklady na provoz obce, obecního úřadu, svozy odpadů, provozování vodovodů a kanalizace, osvětlení a částka také obsahuje neinvestiční dotace a transfery pro školu a školku.

Zbylých 10 milionů bylo rozděleno mezi projektové (a poprojektové) akce – splátka plyn (úvěr do roku 2016): 1,6 mil. Kč, členství v Regionu Jih (vodovod ze Želivky): 1,2 mil. Kč, doplatky za projekty voda & kanalizace: 0,8 mil. Kč, rozšíření mateřské školky (doplatek z roku 2010): 3,9 mil Kč a druhá splátka za hasičské auto: 1,6 mil. Kč. Pro představu, všechny projekty zvažované pro rok 2011 měly hodnotu přes 50 mil. Kč, tj. 5x více než co rozpočet umožňuje - více na www.mukarov.cz – sekce [ Obecní úřad /Hospodaření ].

Pro další nové projekty, o kterých se dočtete níže v článku Přemysla Zimy (Rozvoj obce, projekty pro dotace), bylo vyčleněno cca 2 mil. Kč jako vlastní krytí obce k případným přiděleným dotacím.

Rozvoj obce, projekty pro dotace

Co se týče dotací, slušelo by se v tomto článku ještě uvítat našeho nového obecního spolupracovníka pro dotační politiku, Dr. J. Šaldu ze Žernovky, který na základě proběhnuvšího výběrového řízení rozšířil od nového roku řady zaměstnanců OÚ právě za účelem vyhledávání vhodných dotačních titulů a výkonu ostatních administrativních činností s dotacemi souvisejících (od příprav až po závěrečné vyhodnocení).

V rámci příprav rozpočtu na rok 2011 byl vypracován koncepční dokument Místní Program Obnovy Vesnice (MPOV), který je dokumentem obsahujícím stručné informace o současném stavu obce, současně připravovaných projektech i záměrech budoucího rozvoje. MPOV je provázaný konkrétními projekty přímo na rozpočet obce a dává tak rámec zavedenému systému přípravy jednotlivých (nejen) investičních akcí. Dokument schválilo zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání a bude brzy k dosažení na webových stránkách pro vaši informaci.

Z projektů pro rok 2011, jichž je celá řada, vybírám ty, které byly jednotlivými výbory doporučeny a zastupitelstvem schváleny k realizaci a podání žádosti o dotaci v jarním kole výzev.

Jedna žádost putuje na MAS Říčansko do výzvy Osy IV. Leader SZIF na podporu občanské vybavenosti. Jde o projekt revitalizace prostředí MŠ Mukařov, jehož cílem je zlepšit prostředí původního školního pavilonu s ohledem na netěsnící vnější okna a dveře, zatékání podle parapetů a zcela nevyužitý prostor před vstupem do budovy.

Další ze žádostí byla podána na Středočeský Fond rozvoje obcí a měst na dokončení finálního povrchu chodníku na stezce do Žernovky. Jde o položení zámkové dlažby v úseku od ZŠ k hájence v rozsahu stávajícího silničního obrubníku.

Na Středočeský kraj byla podána také žádost o dotaci na obnovu výzbroje a výstroje hasičské zásahové jednotky obce Mukař, kterou k podání jménem obce připravili sami hasiči. Dík za to!

Mezi další připravované projekty, které bychom rádi realizovali v případě získání dotací, patří – pominu-li dlouhodobě připravované projekty na vodovodní a kanalizační sítě – projekt posílení osvětlení na lesním úseku stezky na Žernovku, projekt na rozšíření osvětlení od hlavní silnice do ulice Do Chobotu, projekt na položení finálního povrchu v části ulice Obecní (od hlavní ke Spojovací), rekultivace návsi na Srbíně, nebo znovupodání žádosti o chodník ze srbínské návsi do ulice Nad Obcí.

Tolik takřka telegrafická zpráva o připravovaných dotacích letošního roku, přičemž v zásobě jsou mnohé další projekty na několik dalších let dopředu. Ale o těch zase jindy.

 

FotoIng. Vít Šoupal, Mukařov
předseda finančního výboru obce Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko

 
FotoIng. Přemysl Zima, Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz