Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti místostarosty – ohlédnutí za rokem 2007

5. prosince 2007, Jan Kašpar

V době, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo Mukařov-ska, sice chybí do konce roku ještě pár dní, ale ve světle zpětného ohlédnutí velkých investic z rozpočtu a aktivit obce v roce 2007 se už mnoho podstatného nezmění.

NavesZačněme tím nejdůležitějším - Územním plánem. Schválením a vydáním územního plánu začala nová etapa rozvoje obce Mukařov, a to i ve spojení s novým Stavebním zákonem, který dává obcím větší možnosti usměrňovat i tak překotnou občanskou výstavbu. Jde zejména o nutné respektování závazných regulativů obsažených v ÚP, je možné uzavírat podnikatelské smlouvy s novými investory o jejich podílu na výstavbě přístupových komunikací, inženýrských sítí, chodníků, aj. Během tvorby územního plánu nebylo možné vyhovět všem majitelům pozemků, protože by v obci nezůstala nakonec jediná louka, jediný hezký výhled do krajiny.

Pro chod obce a spokojenost občanů je samozřejmě nejdůležitější zásobování vodou, likvidace splaškových vod, přístupové cesty k domovům. Proto obec investovala do výstavby nového vrtu na Žernovce více než půl milionu, pro zchátralou vodárnu se v příštím roce počítá s postupnou rekonstrukcí. Proto byl dále zadán projekt na připojení vodovodu z tzv. Regionu Jih, který by měl během několika let vyřešit problémy s kvalitní pitnou vodou v celé obci.

Pro budoucí likvidaci splaškových vod na Žernovce a v Srbíně je zpracován projekt odkanalizování těchto lokalit včetně výstavby nutné čistírny odpadních vod. Projekt čeká složitý a dlouhý schvalovací proces souhlasu majitelů dotčených pozemků, obstarání finančních prostředků na jeho realizaci. Ale rok 2010 se neúprosně blíží, kdy obce do 2000 obyvatel musí mít připojení všech domů do uzavřeného systému kanalizace!

Bylo nutné investovat další statisíce do stárnoucí technologie jediné čističky v Mukařově, rozpočet 2008 počítá s další finanční injekcí pro zlepšení hodnot vyčištěné vody a možné připojení dalších uživatelů.

S přispěním dotace ze zdrojů Středočeského kraje se podařilo v první etapě opravit ostudnou opadávající západní fasádu domu v Příčné 23, který je v majetku obce, pro další etapu se ucházíme o dotace z fondu Programu rozvoje venkova pro příští rok.

Jistě největší investicí z letošního rozpočtu obce byla kompletní rekonstrukce obou stařičkých kotelen v základní a mateřské škole. Výstavba nové plynové kotelny zásobující teplovodem zároveň i MŠ stála více jak 3 miliony korun, ale její plně automatizovaný provoz je zárukou spolehlivého a hlavně čistého provozu pro školní i předškolní občánky.

Více než komplikovanou akcí zůstává projekt a následná výstavba chodníku podél vysoce frekventované silnice v Srbíně. Realizace bude dokončena v příštím roce, ale nebude paradoxně možné propojení chodníku až k obchodnímu centru, kvůli stále tvrdošíjnému nesouhlasu s vybudováním kruhového objezdu manželů Holovských. Projekt objezdu je zařazen v územním plánu do tzv. veřejně prospěšných staveb a tak je nyní větší naděje, že se podaří právní cestou projekt realizovat!

V letošním roce byly opraveny nejhorší úseky komunikací, pro příští rok se připravuje vyspravení dalších. O připravované výstavbě nové páteřní komunikace v prostoru rybníku Požár se dočtete na jiném místě časopisu.

Je toho jistě mnoho dalšího, kde by se mohlo a mělo investovat, obecní pokladna však bohužel není bezedná. A tak snad tato krátká rekapitulace dává představu, že i s omezenými prostředky se dá nakládat věcně a rozumně.

 
FotoIng. Jan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz