Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Radosti místostarosty

28. května 2011, Přemysl Zima

FotoAbych trochu narušil hegemonii seriálu všemožných strastí, chci se s vámi podělit o několik příjemných skutečností, které se navzdory poblázněnosti doby a každodennímu stresu přeci jen odehrály.

Velmi pozitivní skutečnost vidím v nastartování pravidelných měsíčních schůzek zástupců Mukařova s říčanským a mnichovickým vedením, kde jako větší spádové obce probíráme společně velká a často bolestivá témata regionu, zejména pak územní rozvoj, dopravu, školství, nebo pořádek a bezpečnost. Myslím, že je to dobrý recept na snahu o zajištění jednotných podmínek pro stabilní a udržitelný rozvoj našeho regionu.

Mezi další konkrétnější věci patří poděkování pracovníkům obce v komunálních službách - hlavně tedy Mirkovi Veselému - za obětavé nasazení při zprovoznění staronové sekačky, čímž obec ušetřila nemalé finanční prostředky, a také všem ostatním za příkladnou údržbu veřejných prostranství a spoustu dalších životu v obci prospěšných a potřebných prací.

Další a velkou mou radostí je pokračování zkulturňování obecní návsi v Srbíně, kterou nastartovala dotace získaná přes MAS Říčansko v roce 2009. Jsem opravdu rád, že mne lidé sami kontaktují s tím, že by přiložili ruku k dílu a že jim není zatěžko obětovat nějaké to dopoledne na vylepšení vzhledu návsi. Velké DÍKY za to vám všem! Ostatní nezoufejte, ještě bude letos příležitost se zapojit - je to jen a jen na vás. Stejně tak děkuji i všem ostatním, ať už jednotlivcům nebo spolkům, kteří se aktivně podílejí vlastními skromnými silami na místním rozvoji a veřejných aktivitách, které vedou ke snesitelnější lehkosti bytí.

Tady bych chtěl také zmínit a vyzdvihnout práci Pavla Doskočila a ostatních dobrovolníků v okolí požární nádrže v Mukařově, kteří se již od podzimka starají o nádrž a přilehlé břehy. Celé okolí velmi prokouklo a pomalu se naplňuje vize o budoucí parkové úpravě veřejné odpočinkové oblasti. Touto cestou by obec ráda šla a já jen doufám v zachování pořádku v místě. Volám proto ke všem návštěvníkům: „Co si tam kdo v rámci své kratochvíle přinesete, tak to si potom také odneste!“ Není to žádná skládka a hned vedle je kontejnerové stání, tak to snad nemusí být takový problém ...

Aktuální informace ke stavu projektů obce

V následujících řádcích bych rád ještě přiblížil stav jednotlivých projektů připravených obcí na realizaci (nejen) v letošním roce.

MAS ŘíčanskoNejprve k projektům letos aktuálním, které nalezly podporu i u dotačních poskytovatelů. Prvním z nich je „Revitalizace prostředí Mateřské školy“, která byla směřována k podpoře na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím MAS Říčansko. Po doporučení říčanské MASky fond naši žádost o dotaci přijal a bez větších doplňujících připomínek také zaregistroval.

Projekt počítá s celkovou kultivací prostředí zejména ve starém pavilonu v MŠ i vnějších prostor před vchodem do školky, která zahrnuje výměnu starých oken a dveří, úpravu renovovaných vnitřních prostor a úpravu venkovního prostoru mezi pavilony na travnatou herní plochu s osazením nových herních prvků. V současné době již probíhají přípravné práce projektu tak, aby bylo možno po podpisu smlouvy o dotaci – doufejme v průběhu června – bez okolků rozjet jeho realizaci plánovanou na srpen.

Dalším projektem podpořeným z dotace, tentokráte Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), je „Výstavba volnočasové zóny u Základní školy“ – více o tomto projektu se dočtete v článku Ondry Jakoba na jiném místě tohoto dvouměsíčníku.

Zprávy zatím nemáme o finanční podpoře ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na dokončení finálního povrchu stezky na Žernovku ve Školní ulici. Projekt obnovy žernovských křížků a zvoničky byl v tomto roce na MMR zamítnut, nicméně jej zkusíme podat znovu příští rok.

Mezi připravované projekty k podání žádosti o dotaci patří rozšíření veřejného osvětlení v ulici Do Chobotu od ulice Na Budech, výstavba hřiště v třešňovce v Srbíně. Stále také probíhá příprava dokumentů pro územní rozhodnutí na alternativní trasu vodovodu Region jih a též pro alternativní varianty umístění nové centrální čistírny odpadních vod probírané nyní s přípravou nového územního plánu.

V kostce se zmíním i o některých dalších projektech programu rozvoje obce. Mezi letošní akce se dostalo na posílení osvětlení na stezce do Žernovky a dokončení místa pro přecházení tamtéž (bohužel doprava je tu tak silná a chodců tak málo, že původní přechod pro chodce tam nemůže být). V létě dojde také k započetí prací na dalších dvou chodnících podél Choceradské – z návsi ke Svojeticům a pod Budama.

Mezi další zvažované větší projekty patří rozšíření kapacity školní jídelny a kotelny ZŠ Mukařov pro do budoucna potřebnou přístavbu několika školních tříd; další uvažované rozšíření kapacit školky – obě nyní ve fázi studie, projekt komplexní rekonstrukce Obecní ulice – máme zaměřený současný stav jako podklad pro další kroky, oprava a vyčištění rybníku v Srbíně – též zaměřený a v přípravě studie provedení. K podání na stavební povolení se připravuje nová ulice V Loukách.

Výčet by mohl ještě pokračovat dále, těch projektů je celkem snad k sedmdesáti, ale to vše máte k dispozici na webových stránkách obce www.mukarov.cz.
 

 
FotoIng. Přemysl Zima, Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz