Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

5. srpna 2006, Rudolf Semanský

Tak uběhly další dva měsíce a konečně si nejsem jist, zda je název mého příspěvku pojmenován přesně. Chod úřadu se zklidnil – částečně i příchodem léta a dlouhodobých veder, ale hlavně díky jasně stanoveným úkolům a jejich řešení, takže "starosti" jsou spíše dohledem a kontrolou nad řádným plněním zakázek, smluv a pořádku v obci.

Smlouvy a závěrečná vyhodnocení investičních akcí z nedávné doby dnes již zmiňovat nebudu, jen bych rád informoval, že i přes určitou komplikaci byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v ceně cca 2.000.000,- Kč, která by měla výrazně zlep-šit kvalitu vody dodávanou do domácností napojených na vodovod v obci Mukařov.

Rekonstrukce úpravny vody
Těm z Vás, kteří byli zmíněnou komplikací dotčeni, bych alespoň takto v krátkosti rád vysvětlil příčinu problému; v úpravně vody bylo mj. instalováno zařízení, které probublává vodu z vrtu a tímto způsobem z ní odstraňuje radon. Naneštěstí nasává vzduch z místnosti, kde bylo nutné provést nátěr podlahy a tak výpary z jinak ekologicky nezávadné barvy byly nasáty spolu se vzduchem do zařízení a provzdušněná voda jimi načichla. Hypotézy, že do zdroje vody unikla barva přímo z plechovky se naštěstí i díky důkladnému rozboru nepotvrdila. Tolik vysvětlení. Teď ale k dalším informacím o našich aktivitách v těchto týdnech.

Oprava vozovek v obcích Mukařova
Převážnou většinu komunikací, o jejichž stavu jsem se zmiňoval v minulém čísle Mukařov-ska, se již podařilo opravit a i když se ještě stále najdou místa, která si opravu zaslouží, přeci jen se stav dost zlepšil. Aby to ale nebylo tak jednoduché, již se objevují hlasy, že po opravených silnicích jezdí auta příliš rychle a zda by se sem tam nemohly položit retardéry.

K rozšíření počtu retardérů ve vnitřních částech obce zatím asi nedojde, ale kvůli nepříjemným zkušenostem s rychlostí vozidel u školy a školky máme v úmyslu vybudovat zpomalovací opatření – zvýšený práh s přechodem pro chodce v místě školní autobusové zastávky. Dalším opatřením, které by mělo (snad) působit na řidiče, je osazení výstražných signálních tabulek "pozor děti" v okolí školy a školky - zde obec využila nabídky známé pneumatikářské firmy a uvedené značky včetně osazení obdrží v nejbližších měsících za symbolickou jednu korunu.

Další viditelnou změnou bude osazení směrového informačního systému v našich obcích, prostředky na výrobu a montáž ukazatelů jsou poskytnuty z rozpočtu mikroregionu Ladův kraj a k osazení by mělo rovněž dojít v rozmezí několika týdnů.

Kontejnery na tříděný odpad
Jako nadále neúnosnou jsme posoudili situaci okolo kontejnerů na tříděný odpad na mukařovské návsi – nejen že se střed obce každý víkend měnil v skládku odpadu z širokého okolí, ale navíc se stalo jakýmsi zvykem odkládat zde jakýkoli odpad, včetně hadrů a dokonce zkaženého masa!

Kontejnery proto byly rozmístěny po obci a po jednáních s firmou ASP byl dohodnut i častější svoz a opětovné zvýšení počtu kontejnerů. V těchto dnech byla také dle zákona o odpadech schválena novela obecní vyhlášky, která ukládá povinnost majitelům rekreačních objektů platit poplatek za likvidaci odpadu – není bez zajímavosti, že ač zákon o odpadech platí od r. 2001, dosud nebyl poplatek vybírán.

S odpady a úklidem souvisí i další informace – v měsíci září bude opět organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, bližší informace včas zveřejníme.

...a tak dál
Rozhodně bych chtěl upozornit na vyčištění hráze požární nádrže v Mukařově a poděkovat sdružení hasičů Mukařov za tento úklid, kterého se ochotně ujali na žádost Obecního úřadu.

A na závěr informace, která potěší asi zejména děti – po dohodě s provozovatelem pouti jsme na letošek za obec předjednali, že odpoledne 17. srpna bude na všech atrakcích sleva 40%

Přeji Vám hezký zbytek léta.
 

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz