Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - listopad/prosinec 2008

27. prosince 2008, Rudolf Semanský

Úvod dnešního příspěvku začnu netradičně zmínkou o proběhlém veřejném zasedání, které se mělo nést v podobném duchu, v jakém bude obsah tohoto článku – přehledem toho, co se podařilo i nepodařilo v obci udělat za polovinu volebního období – tedy 2 roky činnosti tohoto zastupitelstva.

Na veřejném zasedání 20.11.2008 v malém sále sokolovny se sešlo dohromady sedm občanů – tři zastupitelé, čtyři hosté a pes. Důvod takto nízké účasti je dle mého názoru především v tom, že nedlouho před tím se konalo několik schůzí, na kterých se řešil zejména projekt nové kanalizace a vodovodu a také v tom, že prakticky o všem, co se v obci i na úřadě děje, se každý může dočíst jak na webu obce, tak v dvouměsíčníku Mukařov-sko. Nicméně i v takto komorním složení jsme na schůzi setrvali přes hodinu, a to zejména diskusí o tom, co se v obci událo a co ještě zbývá udělat.

I když by to nemělo vyznít jako přehled úspěchů minulé dvouletky, ohlédneme-li se zpět, měli bychom zmínit především postupné i když z určitého pohledu pomalé opravy místních komunikací, rekonstrukci kotelny na plyn v základní škole, která nyní vytápí i blízkou školku. Ve škole se také podařilo za finanční spoluúčasti obce a fondů EU vybudovat moderní počítačovou učebnu, která slouží nejen žákům, ale ve večerních hodinách i zájemcům z řad dospělých.

VodaKromě zásadní rekonstrukce úpravny vody v Mukařově a opravy a posílení kapacity ČOV se také podařilo vyřešit lepší zásobování vodou na Žernovce posílením stávajících vrtů, důkladnou rekonstrukcí vodárny a převedením správy vodovodu pod obec.

Ve všech třech obcích je věnována zvýšená pozornost udržování pořádku a veřejné zeleně - byli přijati noví zaměstnanci a nakoupena potřebná technika. K pořádku - zejména kolem kontejnerů - se ale vrátím později v závěru tohoto článku.

Než se budu věnovat dalším projektům, chci zmínit i výrazné zlepšení spolupráce mezi místními organizacemi, které je samozřejmě nejen přínosem pro obec, ale odráží se příznivě také v pořádání mnoha akcí pro děti i dospělé. Vznik občanských sdružení Mukařov-sko, Pro Srbín, Mateřského centra a podpora těch stávajících je myslím znát na pořádání různých aktivit jako například plesy, „čarodějnice“, dětské dny, dálkové pochody, drakiáda, lampionový průvod nebo i úklid a zkrášlování obcí.

V Srbíně a v Mukařově vznikla dvě krásná dětská hřiště, podařilo se dokončit chodník směrem na Srbín, současně s tím jsme byli úspěšní v prosazování opravy českobrodské a choceradské hlavní komunikace. Díky aktivitě mukařovských hasičů se podařilo získat dotaci na nákup nového zásahového vozidla, další úspěšně získaný grant na osazení měřičů rychlosti již přináší snad své výsledky ve formě zklidnění dopravy, na hlavní silnici přibylo nové dopravní značení a přechody pro chodce.

Spousta dalších projektů samozřejmě běží dál a nebo je v různé fázi rozpracování, neboť je ještě příliš mnoho věcí, které je třeba dodělat, ať již přivedení vodovodu Region Jih do Srbína a Žernovky, řešení odkanalizování těchto obcí, dostavba chodníků ve vybraných úsecích, rozšíření mukařovské čističky odpadních vod, rozšíření školky, zateplení budovy školy, obnovení veřejného rozhlasu atd...

Třiďte odpad + Mapa kontejnerůV úvodu jsem zmínil pořádek v obci – zejména kolem kontejnerů na tříděný odpad. Po skončení chatařské sezony jsou ze stanovišť stahovány kontejnery na směsný odpad, neboť každý trvale bydlící občan by měl mít svoji popelnici. Aby tato změna „bolela“ co nejméně, byl organizován svoz velkoobjemového odpadu ve všech třech našich obcích. Výsledek? Velkoobjemové kontejnery byly poloprázdné, ovšem kolem kontejnerů v obci se množství odpadu nezmenšilo – spíš naopak. No a po jejich stažení se někteří občané nerozpakují vyhodit směsný odpad, listí, trávu nebo staré šatstvo (to je ještě ta méně nechutná část odpadů) do kontejnerů na tříděný odpad – nepochopitelné, ovšem v důsledku se náklady na likvidaci tohoto odpadu promítnou do obecního rozpočtu.

Velký dík tak patří těm lidem, kterým vzhled naší obce není lhostejný a sami od sebe uklízí i tam, kde by nemuseli. Vám všem děkuji.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz