Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty a dotace

8. října 2010, Rudolf Semanský

Erb Mukařova S blížícími se volbami se mě stále častěji někdo ptá, jak je to vlastně s těmi dotacemi – proč obec nečerpá to či ono a že Evropská unie přeci dává peníze na vše, jen to umět využít. Zpravidla přidá příklad, jak jejich známý z nějaké malé vísky povídal, že jeho obec získala dotace na silnice, školu, kompostárnu. Za týden od někoho jiného slyším, jak snadné je získat dotaci na vodovod, kanalizaci, chodníky...

A protože tyto hlasy před letošními komunálními volbami trochu sílí, přijde mi vhodné trochu vysvětlit, jak to s těmi dotacemi a štědrostí vlastně je.

V první řadě si musíme téma dotací rozdělit na několik samostatných bodů:

  1. oblast – neboli typ projektu, pro nějž je dotační titul vypsán
  2. typ cílové obce pro niž je titul vypsán
  3. kriteria, podle kterých je cílová obec posuzována
  4. procentní podíl dotace z celkové ceny projektu

Pro představu: chce-li obec budovat nebo rozšiřovat např. kanalizaci, v první řadě si musí (ještě před vyhlášením výzvy k podání žádostí o dotaci od některého z ministerstev) nechat zpracovat projekt. Už tato položka se pohybuje v řádu desítek nebo spíš stovek tisíc korun. Bez projektu nemá u většiny dotací vůbec smysl žádost podávat, neboť ten bývá základní náležitostí. V případě, že obec má připravený projekt, další podmínkou je vydané územní rozhodnutí a nebo stavební povolení. Poté už jen čeká, až bude vyhlášena výzva.

MěšecPokud se tak stane, ještě není vyhráno – často jsou totiž výzvy určené např. pouze pro obce nad 2000 obyvatel, do 500 obyvatel, pro obce, jež se nacházejí v oblasi se zvýšenou ochranou životního prostředí, v jiném než Středočeském kraji nebo pro obce kde např. zmíněná kanalizace pomůže vyřešit nějaký významný zdroj znečištění.

Máme-li štěstí a obec našeho typu splňuje nutné podmínky dané výzvou, je třeba podat žádost co nejdříve – žadatelů jsou desítky nebo stovky a často je tak příjem žádostí ukončen již třeba několik dní po vyhlášení. Vůbec však nejde jen o prosté odnesení žádosti někam do podatelny ministerstva. Dříve, než je možné žádost podat, je třeba prostudovat zadávací dokumentaci, zpracovat a vyplnit spousty formulářů, žádostí a to nejen písemnou formou, ale i elektronicky. Zkompletované podklady pak nejméně dvojmo vytisknout, nerozebiratelně sešít, orazítkovat a odvézt na příslušný úřad. Např. nepříliš složitá žádost o dotaci na zřízení PC pracoviště CzechPOINT obsahovala cca 30 listů.

Žádosti jsou pak posuzovány a hodnoceny, přičemž kladné nebo záporné body jsou přidělovány i za takové detaily, jako např. zda přidělením dotace vznikne nebo nevznikne pracovní místo, jaký přínos stavba bude mít (na opravy nebo budování nových místních komunikací dostávají přednostně dotaci například tam, kde tyto cesty spojují průmyslové nebo obchodní areály), jak zdravé má obec finance – není výjimkou, že je žádán rozpočtový výhled na 5 a více let, kolika obyvatel se stavba dotkne a mimo jiné i to, zda obci byla nebo nebyla v daném roce již nějaká dotace (jakákoli) přidělena. I tuto otázku je totiž v příslušných formulářích nutno vyplnit a nedělejme si iluze, že obec může získat v jednom roce nějak výrazně větší podíl dotací na úkor ostatních.

A pak je tu bod 4 - snad žádná získaná dotace nekryje cenu projektu stoprocentně. Ve většině případů se jedná o zhruba 70% podíl, někdy více někdy méně (například v případě semaforu se jednalo o zhruba 50% podíl dotace), ale vždy obec stojí před problémem pokrýt zbývající rozdíl v ceně vlastními prostředky. Kolik to v případě stavby vodovodu nebo kanalizace v ceně 100.000.000,- Kč znamená, si dokážete spočítat sami. Rozdílná částka se v případě, kdy obec hospodaří s ročním rozpočtem cca 20 milionů korun, nedá získat jinak než úvěrem – tedy zadlužením obce na dlouhá léta. Takže i kdyby byla všechna ministerstva a fondy naší obci příznivě nakloněny, můžeme žádat jen v rozsahu, který budeme schopni pokrýt bez drastického zadlužování obce do budoucích let.
 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz