Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Studny a povolení k odběru vod

16. února 2007, Rudolf Semanský

Protože v posledních dnech se doslova „roztrhl pytel“ s dotazy ohledně zániku povolení k odběru podzemních a povrchových vod, považuji za důležité Vás informovat o tom, jak se vlastně věci mají.

Níže uvedené informace se týkají především majitelů studní, které slouží k individuálním potřebám domácnosti, včetně např. zalévání zahrady a dále těch, kteří odebírají pro tyto účely jakýmkoli technickým zařízením povrchové vody. Dále je třeba říci, koho se zmíněný problém netýká.

Netýká se majitelů studní, které byly vybudovány před rokem 1955 – tzv. historických studní a dále majitelů těch studní, ze kterých není odebírána vůbec žádná voda – v těchto případech není třeba mít žádné povolení, ani o toto povolení žádat.

Zde však jistě vznikne otázka, jak prokázat, že studna byla vybudována před 1.1.1955?

Takže – stejně jako u jiných řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci – tedy i prokázání stáří studny, které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jsou to např. dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna, nebo další listiny či svědecká výpověď. Důkazní břemeno je v případě řízení na správním orgánu.

Odběr podzemní vody ze studny vybudované po 1.1.1955 lze provádět pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad.

Tento problém by se tedy dále neměl týkat těch majitelů studní, které slouží k individuálním potřebám domácnosti (např. i zalévání zahrady) jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a kteří mají povolení k odběru, nebo mohou doložit jeho vydání. Nikde však není jednoznačně uvedeno, zda opravdu zůstávají v platnosti i povolení, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

   
Studna
 

Časté dotazy:

Jak doložit stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, pokud je nemáte k dispozici?
Nijak – když nemáte, nedá se nic dělat – právě proto studnu legalizujete. Může se ale stát, že zpracování této dokumentace, příp. pasport stavby Vám uloží vodoprávní úřad.

Kdo má povinnost měřit množství odebrané podzemní vody?
Tuto povinnost má pouze subjekt, který má povolen odběr v množství 6000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc, do těchto hodnot není odběr vody ani zpoplatněn.

Jaká je délka, na kterou se povolení vydává?
Zákonem je definováno na „časově omezenou dobu“. Je tedy na Vás, jaký termín na žádosti pro vodoprávní úřadu uvedete.

Zánik

V platném povolení by měl být uveden účel odběru podzemní vody. Pokud v rozhodnutí žádný účel uveden výslovně není, považuje se prováděný odběr za odběr podzemní vody pro účel zásobování domácnosti, a to podle prohlášení oprávněného, není-li zjištěn opak. Na platnost povolení nemá vliv kvalita odebírané vody. Pokud je však řádně povolena pouze stavba studny (vrtu) ale ne odběr vody z ní, nezbývá než doporučit podání žádosti o vydání povolení k odběru podzemní vody na vodoprávním úřadě. Platné povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování dnem 1.1.2008 pravděpodobně nezaniká.

StudnaPokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody s vodami nakládat, musíte legalizovat nakládání s vodami podáním MS Word Žádost o PRODLOUŽENÍ platnosti povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod. Formulář žádosti obdržíte na Vodoprávním úřadu v Říčanech a rovněž jsme jej pro Vás připravili na Obecním úřadě Mukařov. V elektronické podobě jsou tyto formuláře ke stažení pod tímto článkem.

Všechny žádosti o povolení nebo prodloužení povolení k odběru podzemních a povrchových vod je třeba podat na Vodoprávní úřad v Říčanech. Z výše uvedeného je zřejmé, že Obecní úřad Mukařov nemá s řízením v dané věci příliš společného – přesto pokládáme za důležité podat Vám maximum informací včetně potřebných formulářů.

Tak a zbývají nám ti, kterých se problém týká nejvíce – majitelé studní a vrtů vybudovaných po 1.1.1955, kteří nemají žádné doklady o své studni nebo vrtu a ani žádné povolení.

Ti, pokud pokud chtějí i nadále odebírat podzemní vody a vyhnout se pokutě až 50.000,- Kč za nelegální odběr, by měli co nejdříve podat MS Word Žádost o POVOLENÍ k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), kterou rovněž obdrží na Vodoprávním úřadu v Říčanech a nebo na Obecním úřadě Mukařov. V elektronické podobě jsou tyto formuláře ke stažení pod tímto článkem.

Je však třeba upozornit na dvě věci:

  1. S podáním žádosti o povolení neotálejte, neboť zákonná lhůta pro posouzení Vaší žádosti je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Pokud nebude ke dni 1.1.2008 pravomocně rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude povolení uděleno, nelze po tomto datu s vodou požadovaným způsobem nakládat až do doby, kdy Vám bude povolení pravomocně uděleno. Doporučený termín podání je do července 2007.
     
  2. Na vydání povolení k nakládání s vodami nebo prodloužení povolení není právní nárok – v obou případech se jedná o standardní správní řízení.

V platnosti po 1.1.2008 zůstávají povolení vydaná od 1. ledna 2002 a povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci po 31.12.2001.

Nezapomeňte i na povinnost podat žádost o povolení k odběru povrchových vod, resp. prodloužení jeho platnosti, které musí podat každý, kdo povrchovou vodu odebírá pomocí technického zařízení (např. čerpadla) Povrchovými vodami se rozumí zatopené lomy, rybníky, potoky apod. I pro tento účel se použije formulář MS Word Žádost o PRODLOUŽENÍ platnosti povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod.

A dobrá zpráva nakonec - řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody nepodléhá správnímu poplatku – tedy není zpoplatněno.

 
Rudolf Semanský
Starosta obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související odkazy a dokumenty ke stažení:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz