Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Studny podruhé - aneb nový zákon v praxi

31. března 2007, Jaroslava Stárková

StudnaZákonem z r. 2004 bylo stanoveno, že platnost povolení k odběru podzemních a povrchových vod, která nabyla právní moci před datem 1.1.2002, končí dnem 1.1.2008. Toto ustanovení však neplatí pro povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (studny, vrty), a to v místě trvalého bydlení i v místě rekreačního objektu.

Pokud tedy máte povolení k odběru, v němž je uveden účel odběru pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou (např. k vaření, zalévání zahrady, mytí vozidla, apod.) nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká. Za povolený odběr po 1.1.2008 se považuje i odběr ze studny vybudované před 1.1.1955, i když nemáte žádné povolení, neboť v té době žádné rozhodnutí v listinné podobě vydáno být nemuselo. Postačuje vaše prohlášení, že zdroj slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. Stáří studny je možno prokázat např. dokumentací ke stavbě, u které je studna umístěna, svědecká výpověď apod. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu. V obou výše popsaných případech tedy nemusíte cokoliv podnikat.

Jinak je tomu, pokud máte studnu vybudovanou po 1.1.1955 a nemáte povolení k odběru. Odebírat podzemní vodu ze zdroje vybudovaného po uvedeném datu lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského, popř. dnes vodoprávního úřadu). Je proto nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat, v našem případě na MěÚ Říčany. Pokud studnu nevyužíváte, žádat nemusíte, neboť povolení k odběru musí mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá.

Závěrem jedno upozornění: O individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se nejedná v případě odběru vody pro provozovny v místě trvalého bydlení nebo rekreačního objektu (kadeřnictví, pohostinství, truhlářství apod.) v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti. V tomto případě platí omezení platnosti povolení k odběru dnem 1.1.2008.

 
Jaroslava Stárková
členka zastupitelstva obce Mukařov
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související odkazy a dokumenty ke stažení:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz