Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán - pokračování ... a také stálé čekání!

Územní plán20. května 2006, Marcela Eichnerová

V letošním prvním čísle "Zpravodaje" jste se mohli seznámit s obecnými informacemi o účelu zadání a zpracování Územního plánu (ÚP). Dozvěděli jste se také o jeho "historických" začátcích, které v Mukařově sahají až do roku 1994. Nyní proto trochu konkrétněji o tom, kam se ÚP doslal v poslední době.

Navržený koncept ÚP prošel (tedy spíše neprošel!) drobnohledem odboru životního prostředí pověřeného městského úřadu v Říčanech. Negativní vyjádření bylo směřováno k: "

  • nevhodnosti rozšiřovat území pro zástavbu do volné krajiny (především v oblasti mezi Mukařovem a Srbínem) bez vyřešení dopravní obslužnosti těchto nových lokalit;
  • vzhledem k již existující zástavbě a šíři komunikací v nich, nelze v mnoha místech vybudovat nové komunikace odpovídající tak mohutné navržené nové zástavbě;
  • je třeba nejprve vyčerpat pro zástavbu volné plochy v prolukách;
  • řešeným územím rovněž prochází nadregionální systém ekologické stability, biokoridory, nachází se zde různá biocentra a jednotlivé významné krajinné prvky, jejichž funkčnost musí zůstat zachována;
  • nesouhlas s budováním jednotlivých domovních ČOV;
  • neřešení dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží;
  • nesouhlas s povolováním nových rozvojových lokalit, dokud nebude vyřešeno odkanalizování do centrální ČOV a stejně tak zásobování pitnou vodou;"

... tolik citace odboru životního prostředí z Říčan!

K vyjádření byl koncept ÚP předán na odbor ŽP v prosinci 2005! Komplexní stanovisko ze dne 5.1.2006 obsahující šest stránek připomínek však není dosud dořešeno. Pracovnice odboru ŽP, které bylo toto přiděleno, náhle z odboru odešla a dokument se stal "horkým bramborem", protože pro každého byl v té chvíli prací navíc v jeho, již tak naplněném pracovním programu …takže stálé čekání…! Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již s největší pravděpodobností proběhlo dohadovací řízení o zmíněných připomínkách a požadavcích, které bylo přislíbeno na konec května.

Nedá mi v této souvislosti jinak, než reagovat na různé fámy, které kolují obcí jako: "že nyní zastupitelstvo zakazuje stavět, že předělalo ÚP celý znovu a hlavně jinak". Jedno ani druhé není pravda a navíc to ani nejde! Návrh lokalit budoucí zástavby byl schválen zastupitelstvem již v loňském roce poté, co územní plán ležel 10 let rozpracovaný bez většího zájmu obce u projektové kanceláře. V letošním roce již nebyly ze strany obecního úřadu prováděny do zadání ÚP žádné změny.

Naopak návrh lokalit budoucí výstavby, přijatý zastupitelstvem v loňském roce, se snažil vyhovět naprosté většině žádostí místních občanů o zařazení pozemků do zón k výstavbě. Bohužel právě tento návrh je nyní tolik kritizován orgány státní správy. I přesto obec požádala o dohadovací řízení. Nová zástavba však musí být budována systematicky, tak aby byla do budoucna přínosem nejen pro současné majitele pozemků, ale i pro obec. U mnoha dříve budovaných lokalit jsme například svědky toho, že k nim chybí komunikace.

Všichni, kdo se zajímají o navržené využití svých pozemků, se mohou informovat na webu obce (www.mukarov.cz) nebo přímo na obecním úřadě. Podle posledních zkušeností usnadní jednání, když je tazatel dopředu seznámen se systémem a pravidly celého schvalování územního plánu, které se řídí Stavebním zákonem.

 
Marcela Eichnerová
členka občanského sdružení Mukařov-sko
členka Stavební komise OÚ Mukařov

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz