Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán - 3.

Územní plán28. září 2006, Marcela Eichnerová

Navazuji tímto na článek z 3. čísla, kde jste byli informováni o pokračujícím úsilí schvalování Konceptu Územního plánu obce.

Koncept byl podán na začátku prosince 2005 na odbor Životního prostředí (ŽP) v Říčanech, který se k němu velmi kriticky a obšírně vyjádřil na počátku roku 2006. Obecně řečeno, došlo k zredukování neúměrně velkého počtu ploch určených k zástavbě, které byly do plánu zaneseny v předchozích dobách. Díky personálním problémům na odboru ŽP však bylo dohadovací řízení svoláno po našich opakovaných urgencích až 26. května 2006!

S ohledem na to, že někteří majitelé pozemků (polí) zejména v lokalitě Srbína opětovně požadovali jejich zařazení do zástavbové části, došlo k odvolání, tentokrát na Krajský úřad, který měl projednat vznesené námitky a definitivně stanovit využití sporných pozemků.

Kraji v této věci svolal dohadovací řízení na 15.8.2006 a z něj byl na počátku září vydán protokol, který vesměs potvrdil připomínky vznesené říčanským ŽP a důvody: "...nově navržené lokality značně zasahují do volné krajiny, jsou situovány do pohledově exponované oblasti, kde se významně uplatňují přírodní prvky (remízek, les, volný obzor), zástavba by negativně ovlivnila krajinný ráz..."

V současné době bylo na základě všech výše uvedených skutečností vypracováno tzv. "souborné stanovisko k ÚP", což je souhrn stanovisek a připomínek všech dotčených orgánů st. správy a byl jim předán ke kontrole, že jejich vyjádření byla opravdu zapracována. Tato fáze má zase své zákonitosti a hlavně termíny, které už se snad nebudou prodlužovat !?!

Regulativy ÚP by měly sloužit k základnímu řízení výstavby a dělení pozemků zejména v rozvojových lokalitách: určovat min. velikost pozemku a jeho max. % zastavěnosti, max. výšku stavby, šířku obslužných komunikací, dopravní přístupnost, řešení odvodu splaškových a dešťových vod, zásobování pitnou vodou...

O podobě ÚP vyplývající z celého uvedeného procesu budou občané informováni na veřejné schůzi plánované na 10.října 2006 od 19 hodin v Sokolovně.

 
Marcela Eichnerová
členka občanského sdružení Mukařov-sko
členka Stavební komise OÚ Mukařov

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz