Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán, aneb budou nám stačit silnice?

Územní plánLeden 2006, Marcela Eichnerová

Oblast Mukařovska byla a neustále je velice atraktivní pro svojí polohu nejen blízko Prahy, ale hlavně proto, že je obklopena krásnými lesy. To samozřejmě láká stále více investorů i samostatných zájemců o bydlení v této lokalitě.

S velice dynamickým rozvojem výstavby v posledních letech je spojena nutnost mít pro území obce zpracovanou územně plánovací dokumentaci, která má několik fází a vyústí ve schválený územní plán. Ten je nejenom podkladem pro budoucí velikost zastavěného území obce , ale i jako nutný předpoklad např. pro úspěch při žádostech o poskytování dotací nebo při převodech státních pozemků do vlastnictví obce.

Cílem územního plánu není jen stanovení území pro výstavbu, ale i určení jejího charakteru, tzn. vytvoření urbanistického celku rodinné a komerční zástavby v návaznosti na stávající stavby, na budování inženýrských sítí včetně řešení odvádění dešťových vod, na výstavbu nových komunikací, průjezdnost a stav stávajících, na budování chodníků a cyklostezek, na kapacitu školy a školky …atd. Prostě stanovení takových pravidel pro rozvíjející se výstavbu , aby splňovala všechny požadavky na moderní život na venkově.

K tomuto cíli by měla směřovat činnost zastupitelstva a územní plán by měl být „kuchařkou“ pro jeho dosažení! Podstatná část dění v obci se v současné době odehrává v oblasti výstavby. Stojí však, bohužel, na pokraji zájmu jak většiny zastupitelů, tak i občanů samotných.

Svědčí o tom fakt, že územní plán je připravován 10 let!!! Práce byly zahájeny v lednu 1996, čas plynul, zastupitelé se měnili a tomuto dokumentu nikdo moc pozornosti nevěnoval, ani mu nebyla dána řádná publicita mezi obyvateli…a výstavba nabírala časem na rychlosti. Protahováním se i jeho cena vyšplhala na závratnou částku bezmála 700 tis.!

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem a iniciativě několika lidí stojícím mimo volené zastupitele, se podařilo práce na ÚP urychlit. Na základě jejich „otevřeného dopisu“, kterým byli obyvatelé osloveni, byly soustředěny připomínky a podněty k dostupné formě konceptu ÚP, který však již dávno neodpovídal skutečnosti. Byla to snaha o oslovení těch, kterým není lhostejný osud a tvář obce, ve které se rozhodli žít.

To vše se stalo základem pro jednání s architektem, byly opraveny údaje jak v textové, tak i v mapové části, aby odpovídaly aktuální situaci. Pro zastupitele byly zpracovány názorné mapové podklady pro rozhodování o jednotlivých požadavcích, kterým bylo v maximální možné míře vyhověno.

Systematické doplňování a opravování konceptu během roku i tak naráželo na protahování ze strany zpracovatele, státních úřadů i obce, ale i tak se podařilo ÚP posunout až do konečné fáze, kdy by měl být definitivně schválen nejpozději do poloviny tohoto roku.

Nestačí však pouze schválený územní plán, je to jen část práce. Nezanedbatelné je jeho dodržování a systematická kontrola, což je smyslem práce zastupitelstva, ale hlavně stavební komise.

Na závěr drobná poznámka z diskusního fóra webových stránek, kde jistý pan Jiří Domanský napsal, že „ kdyby vše v obci bylo takové, jako její webová prezentace, byla by favoritem soutěže o nejkrásnější obec!“

Neměl by toto být cíl práce a dění v obci a těch, kteří to mohou ovlivnit?
 

B

 
Dokumentaci k územnímu plánu naleznete na stánkách obecního úřadu Mukařov - v sekci "Obecní úřad / Územní plán"
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz