Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán obce opět ve hře

Územní plán6. srpna 2010, Ing. Jan Kašpar

Územní plán (ÚP) obce Mukařov byl již jednou vydán, a to počátkem července 2007. V jeho závěrečné fázi zpracování bylo nutné postupovat podle nového stavebního zákona 183/2006 Sb., který v mnoha částech měnil a doplňoval zákon č.50/1976 Sb., podle kterého byl ÚP od počátku zpracováván.

Nový zákon obsahuje mnoho nových pojmů, jednotlivé paragrafy nebyly zpočátku v praxi ověřeny, konzultace na úrovni Krajského úřadu i MMR končily často pokrčením ramen úředníků, neexistoval zkrátka jednoznačný výklad. Obec Mukařov byla v této fázi bohužel první obcí, která ÚP pod vlivem obou zákonů vydávala. To mělo vliv i na samotnou obsahovou stránku ÚP, proti kterému byl po nějaké době podán protest. Výsledkem téměř dvouletého dohadování a dokazování mezi obcí Mukařov, Krajským úřadem Středočeského kraje a MMR bylo nakonec zrušeno: „opatření obecné povahy“ neboli vlastní postup vydání ÚP, vesměs z formálních důvodů. Obsahová stránka však zůstala zachována.

Hned po zrušení ÚP byly v r. 2009 zahájeny práce na jeho opravě či doplnění, již podle zákona 183/2006 Sb.a samozřejmě již se zkušenostmi na všech úrovních institucí od jeho uvedení do života. Byla též využita digitalizace katastrálních map, která nyní na výkresech vymezuje zcela přesné hranice jednotlivých pozemků, byly doplněny projektované inženýrské sítě.

Takto přepracovaný ÚP byl jako Návrh předložen v červnu t.r. 32 institucím státní správy, jejichž stanovisko, v dané chvíli vesměs souhlasné, je zásadní pro další fázi schvalování. Návrh v grafické i textové části byl zveřejněn též na internetových stránkách obce v sekci [ Obecní úřad / Územní rozvoj ] a byl po zákonnou dobu přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě.

20. července bylo veřejné projednání ÚP za účasti pořizovatele a zpracovatele, v zákonné lhůtě bylo podáno několik námitek a připomínek občanů. Hodnocení resp. stanovisko k nim bude projednáno na pravidelném zasedání ZO v září t.r. V případě bezkonfliktního vyhodnocení by mohl být územní plán vydán ještě v tomto volebním období.

 
FotoIng. Jan Kašpar
zastupitel obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz