Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Schválený Územní plán obce Mukařov
– a co dál?

Územní plán18. srpna 2007, Jan Kašpar

Nebouchalo šampaňské ani neprskal ohňostroj. Spíše bylo cítit na mimořádném zastupitelstvu obce Mukařov 3. července, které posuzovalo návrh územního plánu a k němu poslední námitky a připomínky, obrovskou úlevu. Že je možné konstatovat: územní plán byl schválen.

V terminologii zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bychom měli správně napsat, že byl "vydán územní plán", ale v praktickém životě se bude říkat, že obec má schválený územní plán. Otázka v nadpisu článku není samoúčelná. Co dál, respektive jak územní plán dále využívat pro další rozvoj obce?

První zadání územního plánu bylo zpracováno již v roce 1995!, vývojem legislativy však bylo nutné zadání územního plánu upravit tak, aby koncem roku 2004 mohlo začít veřejné projednání konceptu územního plánu. Podle tohoto konceptu se územní plán vytvářel až do dnešní podoby. Dnes, kdy jsou ve výkresech barevně zakreslena zastavěná území i území, kde se má v nejbližších letech (měsících?) stavět, kde by měly být postaveny objekty veřejně prospěšných staveb, kudy by měly vést nové místní komunikace, chodníky, ale také kde se stavět nebude, protože příroda a vůbec životní prostředí mají také své zákonitosti, dnes se to zdá na těchto výkresech poměrně jednoduché. Když si však promítneme opakovaná a složitá jednání s desítkami institucí, majiteli pozemků, ochránců přírody, nebylo to jednoduché.

Obsah známého úsloví: "Nelze v životě vyhověti lidem všem", byl mnohokrát oporou a vysvětlením, proč zrovna parcela dotyčného majitele nebyla zařazena do zastavěného území. Ano, právě proto, musel být (konečně) vypracován jakýsi řád, aby doposud chaotická výstavba bez zajištění návazností na zdroje vody, likvidaci odpadních vod, kvalitní komunikace atd., měla svá základní pravidla. Skeptici určitě namítnou, že už je pozdě, ale když se podíváte, kolik je v územním plánu navrženo rozvojových ploch k další zástavbě, jaký je stále zájem o bydlení v této nádherné lokalitě, pozdě určitě není.

Jak tedy dál?? Textová část územního plánu popisuje současný i budoucí předpokládaný rozvoj obce, v části f) stanoví podmínky pro využití ploch. Na výkresech je možné v grafické podobě vyčíst nová zastavitelná území, veřejně prospěšné stavby, návrhy nových komunikací, inženýrských sítí (vše naleznete na webových stránkách obce www.mukarov.cz v sekci Obecní úřad/Územní rozvoj). Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky umožňují obcím, aby podle schváleného územního plánu uzavírala s majiteli, resp. investory nové zástavby "plánovací smlouvy", ve kterých budou přesně stanovena pravidla další výstavby. Je to nástroj k zabránění takové situace, kdy majitel parcely si postaví obydlí podle svých představ a pak bude jezdit léta blátivou cestou bez veřejného osvětlení, apod. Takto uzavřené plánovací smlouvy bude stavební úřad respektovat při vydávání stavebních povolení. Jenom pro představu: podle střízlivého odhadu by se na rozvojových plochách schválených všemi dotčenými institucemi měl zvýšit nárůst obce o 1320 !! obyvatel.

Bude to náročná práce: zkoordinovat výstavbu nové čistírny odpadních vod (již dnes je kapacita jediné čistírny v obci naplněna), přivést vodovodní řad (ani jediný obecní zdroj vody není nevyčerpatelný), vybudovat přístupové komunikace s chodníky, ale i zajistit kapacitu školy a školky, obnovit historické centrum, vybudovat dětská hřiště, výhledově dům pro seniory. Není toho málo, je však nutné věřit, že stovky hodin a úsilí věnované zpracování územního plánu přinese v jeho realizaci své ovoce ve formě zlepšení životních podmínek obyvatel obce Mukařov. Nakonec to byl a je hlavní důvod k jeho vydání.

 
FotoIng. Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta obce Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz