Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán stále platí

Územní plán21. října 2008, Marcela Eichnerová

Územní plán Obce Mukařov byl skoro po deseti letech od jeho zadání schválen a vydán 3.7.2007.

Skupina občanů (Dr. Zd. Konrádová, K. Saibert, V. Budský, M. Černý, M. Černá, L. Suk, I. Suková, Ing. J. Maštovský, O. Sobínová, L. Stach, M. Stachová, D. Ingr, M. Ingrová, J. Přikrylová, Prof. MUDr. J. Bultas, CSc.) podala dne 19.9.2007 společný podnět k jeho přezkoumání, ke kterému se ještě připojili Ing. L. Štricová, I. Trmalová, V. Budský, M. Dušek a manželé Vocelkovi. K tomuto kroku je vedla nespokojenost s tím, jak byl či nebyl jejich pozemek nebo pozemky sousední v ÚP zařazeny, tzn. k jakému účelu byly určeny a schváleny zejména odborem životního prostředí a ochrany půdního fondu.

Po roce přezkumného řízení vydal 19.9.2008 Krajský úřad Stč. kraje rozhodnutí, kterým se ruší opatření obecné povahy zastupitelstva obce (vydání ÚP), které bylo podle jeho názoru vydáno v rozporu s právními předpisy.

ÚP byl zpracováván ještě za platnosti starého stavebního zákona a proces jeho pořizování byl ukončen „Souborným stanoviskem“, které bylo schváleno 13.12.2006 a bylo východiskem pro konečné projednávání. Od 1.1.2007 však již podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb, ke kterému v té době probíhala různá školení a nebyl ještě vydán jeho oficiální výklad a na různé nejasnosti a nepřesnosti ve znění zákona tak nebyl nikdo schopen jednoznačně odpovědět.

Podle podrobného rozboru jednotlivých výhrad uvedených aktéry přezkumného řízení, bylo zjištěno, že vydaný ÚP vykazuje závady, které jsou však vesměs formálního charakteru (např. použitá terminologie podle starého staveb. zákona, rovněž tak členění textové a výkresové části atd.) a nemění se tím jeho faktografie, což je schválený rozsah rozvojových ploch, do nichž na zařazení pozemku však není právní nárok.

Obec Mukařov podala v zákonné lhůtě  o d v o l á n í  proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu. Účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci, tzn. že stávající územní plán je platný do té doby, než bude v odvolacím řízení Ministerstvem pro místní rozvoj zrušení potvrzeno nebo rozhodnuto jinak .

 
FotoIng. Marcela Eichnerová
členka stavebního výboru obce
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz