Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Veřejné prostranství

12. srpna 2007, Jaroslava Stárková

V návaznosti na Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2007 o veřejném pořádku a čistotě a OZV č. 3/2007 o místních poplatcích považuji za důležité zabývat se podrobněji otázkou veřejného prostranství.

Veřejná prostranství jsou vymezena v § 34 zákona "O obcích", dle kterého jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Místa, která jsou v obci považována za veřejné prostranství, musejí být vymezena v OZV. Vymezení veřejných prostranství v Mukařově je obsahem přílohy č.1 OZV č. 2/2007 (viz web www.mukarov.cz). V této vyhlášce je dále uvedeno, za jakých podmínek mohou být tato prostranství užita ke zvláštnímu užívání, tj. užívání jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určena. Zejména zdůrazňuji, že ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství je třeba písemného souhlasu vydaného Obecním úřadem.

Co se rozumí zvláštním užíváním veřejného prostranství je v souladu se zákonem o místních poplatcích definováno v OZV č.3/2007. Zvláštní užívání veřejného prostranství je na rozdíl od obecného užívání veřejného prostranství úplatné. Důvodem je omezení užívání daných prostor veřejností. I v této vyhlášce, v její příloze č.1, jsou specifikována veřejná prostranství. Tato prostranství jsou v případě jejich zvláštního užívání zpoplatněna, a to ve výši a za podmínek uvedených v cit. OZV.

Důležité je zmínit, že zákon o místních poplatcích nestanoví, že by veřejným prostranstvím určeným ke zvláštnímu užívání mohly být jen pozemky ve vlastnictví státu nebo obce. Mohou jím být i pozemky ve vlastnictví jiných subjektů (může jít i o vlastnictví soukromé). Podmínkou jejich zpoplatnění je veřejná přístupnost bez omezení a jejich vymezení ve vyhlášce. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství však nenahrazuje dohodu s vlastníkem a případnou další soukromoprávní platbu. Bude-li tedy veřejné prostranství ve vlastnictví jiného než obce, musí uživatel zaplatit obci místní poplatek a uzavřít dohodu s vlastníkem, případně mu zaplatit nájem.

Díky výše zmíněným vyhláškám má obec možnost ovlivňovat dobu i rozsah záboru veřejného prostranství. Je třeba zdůraznit, že neoprávněný zábor veřejného prostranství je dle zákona o přestupcích přestupkem, za nějž může být uložena pokuta až do výše 50.000,-Kč. Neoprávněným záborem není jen zvláštní užívání veřejného prostranství bez povolení, ale je jím i svévolné provádění úprav veřejného prostranství, které omezuje jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno. Přestupku, za nějž může být uložena pokuta do stejné výše, se dopustí i ten, kdo veřejné prostranství znečistí.

 
FotoJaroslava Stárková
předsedkyně kontrolního výboru obce
členka o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz