Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Výstavba rodinných domů na pozemcích v katastru obce Srbín

Výstavba28. září 2006, Zdeněk Hroch

Stavební ruch, který vládne na pozemcích v okolí Srbína posledních deset let, nelze přehlédnout. Za tuto dobu bylo postaveno a rozestavěno cca 130 domů a na výstavbu dalších desítek domů jsou již delší dobu vydána územní rozhodnutí.

Dalo by se očekávat, že takováto rozsáhlá akce bude prospěšná i původní obci a pomůže zlepšit její technické vybavení (komunikace, kanalizace, vodovod). Při výstavbě podstatně menšího rozsahu (cca 25 domů) v obci Mukařov v l. polovině devadesátých let, vybudoval investor zdroj vody, úpravnu vody, čistírnu odpadních vod, vodovod a spádovou kanalizaci délky cca 1 000m. Tato investice dnes slouží celé obci.

Stavba domů v obci Srbín se však řídí poněkud jinými pravidly. Jedná se o živelnou, obcí neřízenou výstavbu, která probíhá na území mezi silnicí do Tehovce a rybníkem Požár. Nové domy tvoří jednotlivé "satelity" s úzkými ulicemi bez možnosti napojení na další území.

Část zastavovaného území je přístupná pouze z obce Louňovice silnicí po hrázi rybníku Požár. Centrální čistírna odpadních vod není součástí výstavby, u domů jsou zřizovány žumpy, pro cca 20 domů je postavena samostatná čistírna. Zásobování pitnou vodou je řešeno pomocí domovních studní. Jaké budou povrchy komunikací, jak budou osvětleny, kde jsou chodníky podél státní silnice, jak je obec připravena na zvýšení počtu dětí ve školce a škole..., to jsou nikým neřešené problémy.

Nelze se nezmínit o tom, že výstavbou byla zničena část významného krajinného prvku, kterým jsou louky mezi Tehovcem a rybníkem Požár.

V současné době se řešením problémové výstavby zabývá občanské sdružení Mukařov-sko, jehož někteří členové pracují v zastupitelstvu obce Mukařov a v komisích obecního úřadu. Nelze však očekávat podstatnou nápravu výše uvedeného stavu, neboť nelze změnit provedenou zástavbu území a jeho rozdělení, ale ani zástavbu připravovanou, na kterou byla v minulosti vydána územní rozhodnutí. Tento stav mohly a měly řešit orgány obce v minulém desetiletí.

Je zcela zřejmé, že nová výstavba nebude přínosem, ale stane se zátěží pro rozpočet obce. Postupně budou muset být provedeny „opomenuté“ investice z prostředků obce a z dotací. Jedná se o mnohamilionové částky a dlouhodobé řešení. Byla promarněna jedinečná příležitost vybudovat novou část obce v návaznosti na původní zástavbu, s ohleduplným přístupem ke krajině a s vybavením, které odpovídá současným požadavkům.

 
Ing. Zdeněk Hroch
členk občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz