Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Na téma doprava ...

5. prosince 2011, Rudolf Semanský

Jak již asi víte, na místě dnešní křižovatky Na Budech má vzniknout kruhový objezd. Zřejmě příliš optimisticky jsme doufali, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) započne stavbu ihned po vydání pravomocného stavebního rozhodnutí, neboť i když pomalu začíná prosinec, stavba stále nebyla zahájena.

Situaci trochu zkomplikovalo výběrové řízení – bylo třeba dodržet všechny lhůty pro odvolání neúspěšných uchazečů a tak v letošním roce dojde s ohledem na počasí patrně pouze k přeložkám sítí a úpravě povrchů v místech mimo dnešní vozovku. Z tohoto důvodu tedy prozatím nejsou nutné žádné silniční uzávěry nebo dopravní omezení. Ta nastanou až v jarních měsících 2012, kdy se stavba, jejímž investorem je ŘSD, rozjede naplno a neobejde se bez nutných objížděk – zejména ve chvíli, kdy se bude napojovat část silnic od Ondřejova a Českého Brodu. O těchto uzávěrách, které se samozřejmě dotknou i autobusové dopravy, ale budeme včas informovat.

Na stavbu kruhového objezdu budou navazovat i stavby přilehlých chodníků – definitivně by se tak měl vyřešit problém s provázaností srbínského chodníku s částí obce Buda, autobusových zastávek a obchodního centra obce. Pozitivní je, že kruhový objezd má být dokončen do konce června 2012 a finanční prostředky na výstavbu chodníků budou pro rok 2012 v rozpočtu obce vyčleněny také.

Druhým důležitým dopravním tématem, které zatěžuje naši obec, je nadměrná nákladní automobilová doprava. Řidiči kamionů si hledají nejkratší cesty a často nerespektují ani rychlost ani povolené hmotnostní limity, takže se stávají vážným nebezpečím pro všechny účastníky silniční dopravy – o nadměrném hluku ani nemluvě. Jednou z příčin tohoto stavu je nedokončená část tzv. Pražského okruhu, která řidiče „nutí“ sjíždět z dálnice již u Říčan a odtud se drtivá většina kamionů rozjíždí všemi směry dál na sever nebo na východ, tedy i přes naši obec.

I proto byla na téma „Dokončení Pražského okruhu a nadměrná kamionová doprava“ (petice zde) iniciativou města Říčany, ve spolupráci s obcí Mukařov a městskou částí Praha 10, Uhříněves před necelým měsícem svolána pracovní schůzka s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem a dalšími osobnostmi z Ministerstva dopravy (MD) a Ředitelství silnic a dálnic.

Na této schůzce mimo jiné jednoznačně zaznělo, že Ministerstvo dopravy a ŘSD má zájem na dokončení Pražského okruhu. Na výkup pozemků a další administrativní úkony byly dokonce v rozpočtu MD alokovány desítky milionů korun, celá věc se ale v současnosti potýká s nesouhlasem městské části Běchovice. Přesto MD předpokládá, že nejpozději v r. 2013 by mohlo dojít k dohodě a zahájení stavby. Do té doby plánuje MD pro alespoň částečné ulehčení od kamionové dopravy některá dopravní omezení, častější kontroly dodržování předpisů a s tím související umístění vah pro kamiony.

Jako nereálný se ukázal požadavek obcí na zákaz průjezdu kamionů nebo omezení tonáže nákladní dopravy – toto řešení by pouze přesunulo problém o kus dál, na jiné obce v regionu a proto nezbývá, než se obrnit trpělivostí a trvat alespoň na realizaci výše uvedených opatření.
 

FotoRudolf Semanský - Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko


 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz