Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Petice na podporu obchvatu
Říčany, Vojkov, Mukařov, Louňovice, Vyžlovka

5. listopadu 2008, Vítek Šoupal

Nehoda - ilustrační foto - Blesk.czProblém narůstání dopravy na Mukařovsku jde ruku v ruce s expandující (možná by bylo lépe napsat explodující) výstavbou na východ o Říčan, ale i v Říčanech samotných. Zahušťování provozu, větší míra nehodovosti (viz články o nehodách), zvýšené nebezpačí pro chodce - a nejen to jsou důsledky stavebního boomu v našem okolí. Lze s tím do budoucna vůbec něco dělat?

Když jsme se na toto téma bavili během léta s několika známými, diskuse došla i na dříve prováděné studie obchvatu Říčan s vyústěním na Vyžlovce (tzv. severní varianta). S ohledem na to, že od doby zpracování této studie se nic podstatného neudálo rozhodli jsme se iniciovat obnovení jednání o řešení obchvatu Říčan, což se prostřednictvím níže uvedené petiční aktivity začíná dít.

Bylo by asi zbytečné opakovat argumenty uvedené níže v petici. Bez obchvatu Říčan se s ohledem na rychlost zvyšování zástavby a počtu obyvatel do budoucna neobejdeme.

Co stojí za to dodat, že petici na svém říjnovém zasedání již podpořilo mukařovské zastupitelstvo. K podpisu je na obecním úřadě, případně na doptání také na pátečním Lampiónovém průvodu v Mukařově.
 

FotoVít Šoupal
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov


 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B
 
Společný text petice občanů Říčan, Tehovce, Mukařova, Louňovic a Vyžlovky.
 
P E T I C E   za vyřešení dopravního přetížení
Černokostelecké – Pražské - Kutnohorské ulice

(tak se Kutnohorská výpadovka od Říčan po Vyžlovku jmenuje)

 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Trápí nás hluk, prach a emise, dopravní nehodovost a neustálé kolony motorových vozidel. Silnice není bezpečná pro chodce (zejména děti), kteří potřebují přejít, ani pro cyklisty. Je nejvyšší čas hledat návrhy možných řešení neutěšené situace výpadovky na Kutnou Horu, která protíná naše obce. Jsme si vědomi, že různá východiska mají svá pozitiva i negativa, ale s ohledem na dynamický rozvoj našeho regionu je potřeba najít co nejrychleji kompromisní variantu, která přinese prospěch jak Říčanům, tak i dalším obcím na této silnici.

Adresát petice:

 • Ing. Alfred Brunclík - ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na vědomí:

 • Ing. Aleš Řebíček - ministr dopravy ČR,
 • Ing. Petr Bendl - hejtman Středočeského kraje,
 • RNDr. Martin Bursík - ministr životního prostředí ČR,

My, níže podepsaní, žádáme touto peticí o vyřešení extrémního zatížení silnice I/2 („výpadovka na Kutnou Horu“) tranzitní dopravou v úseku procházejícím hustou rezidenční zástavbou. Jedná se o úsek Říčany – Tehovec – Mukařov – Louňovice – Vyžlovka. Výsledkem by mělo být komplexní řešení dopravní situace v širším říčanském regionu včetně odlehčení dopravy na této silnici a zakreslení přeložky v celém kritickém úseku do územního plánu kraje a územních plánů jednotlivých dotčených obcí.

V uvedeném úseku silnice projíždí v současnosti až 20 000 motorových vozidel denně. Přibližně ze tří čtvrtin jde o tzv. tranzitní dopravu, jejíž podíl každým rokem z následujících důvodů narůstá:

 • nároky na dopravní spojení mezi Říčanským regionem a pražskou aglomerací se zvyšují obecně
 • zvyšuje se počet nákladních automobilů, zejména kamionů, které tudy projíždějí i v nočních hodinách
 • v Říčanech i přilehlých lokalitách směrem na východ probíhá intenzivní rezidenční výstavba, která sebou přináší i zvýšené nároky na dopravu

Hlavní následky extrémního dopravního zatížení Černokostelecké:

 • výrazné překračování hygienických limitů na hluk, prašnost a exhalace
 • zhoršená bezpečnostní situace pro pěší podél komunikace (chybějící chodníky v Tehovci-Vojkově, Mukařově, Louňovicích i Vyžlovce; nebezpečné přechody pro chodce; blízkost školy atd.)
 • zvýšená nehodovost v nepřehledném lesním úseku Říčany – Tehovec a na většině křižovatek jak v obcích, tak na silnicích nižších tříd

Další negativní dopady aktuálního stavu:

 • přetíženost silnice je bariérou pro přirozený pohyb lidí ve městě (faktické rozdělení rezidenční zástavby v daných obcích na dvě části)
 • kapacitní omezení výpadovky na Kutnou Horu bude z dlouhodobého pohledu bez řešení znamenat ještě větší zpomalení dopravy ať už osobní, či veřejné – tak jako například v Uhřiněvsi
 • pomalá přerušovaná doprava - popojíždějící automobily produkují větší množství výfukových plynů a více znečišťují životní prostředí

Řešení dopravního zatížení Černokostelecké bylo také z výše uvedených důvodů zařazeno jako naléhavý případ do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 - 2013 schváleného vládou České republiky dne 19. září 2007.

Analýzou situace a prognózou dalšího vývoje se na zadání města Říčany zabývala společnost CityPlan spol. s r.o. v letech 2004-2007. Na základě Studie vlivu regionální a nadregionální dopravy (2005) a Integrované dopravní studie města Říčany (2007) jsou navrhována a preferována variantní řešení, která by přinesla následující pozitivní efekty:

 • snížení dopravní zátěže výše jmenovaných rezidenčních lokalit na přijatelnou mez
 • zlepšení dopravně-bezpečnostní situace
 • výrazné zlepšení dopravní infrastruktury říčanského regionu jako celku, zejména s ohledem na kvalitu napojení směrem ku Praze a dálniční síti
 • dokončený obchvat Kutnohorské výpadovky (Černokostelecká -> Pražská -> Kutnohorská -> Pražská) v úseku Říčany - Vyžlovka bude přeznačen na I/2. Řešený úsek bude následně překlasifikován na silnici 2. třídy, což otevře prostor pro další bezpečnostně-technická a regulační opatření, která v současnosti na silnici 1. třídy nelze realizovat (omezení max. celkové hmotnosti vozidel, zvýšené zpomalovací prahy apod.)

Společným jmenovatelem variant je komplexní řešení dopravní situace v širším říčanském regionu včetně fixace varianty přepokládaného řešení přeložky silnice I/2 v celém úseku Říčany – Vyžlovka, která by měla vycházet přímo z plánovaného pražského silničního okruhu. Upozorňujeme tímto zvláště na nutnost včasného zajištění účinné koordinace tvorby a úprav územních plánů obcí, do jejichž katastrů toto řešení dopravní situace zasáhne.

Na Říčansku , 22.9.2008
 

Petiční výbor:

 • Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D. - Bezručova 464, 25101Říčany, (předseda občanského sdružení pro zdravý rozvoj Říčan a okolí),
 • Ing. Adriena Mrázová - Bezručova 1472, 25101Říčany (starostka města Říčany),
 • Václav Macinauer - Lesní 432/2, 25101Říčany (člen občanského sdružení pro zdravý rozvoj Říčan a okolí),
 • Ing. Luděk Jaroš - Černokostelecká 151, 25101Říčany,
 • Ing. Vít Šoupal - Obecní 328, 25162 Mukařov (předseda Mukařov-ska, občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku, předseda strategického výboru obce Mukařov),
 • Rudolf Semanský - Příčná 11, 25162 Mukařov (starosta obce Mukařov),
 • Ing. Pavel Čadil - Louňovice 161 , 25162 Louňovice (starosta obce Louňovice),
 • Ing. František Lebeda - Louňovice 47 , 25162 Louňovice (zastupitel obce Louňovice)

Každý člen petičního výboru je oprávněn jednat jménem petičního výboru samostatně.

B

Plné znění petice s podpisovými archy naleznete na adrese http://sweb.cz/
peticecernokostelecka/Petice_Cernokostelecka_Prazska_Kutnohorska.PDF
.

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz