Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Naše motto "Mukařov vesnicí roku 2010"

5. srpna 2006, Mukařov-sko

Mukařov, Srbín, Žernovka

VolbyV říjnu tohoto roku proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Sdružení Mukařov-sko má jasnou vizi budoucnosti našich obcí Mukařova, Srbína a Žernovky.

Za výchozí krok považujeme jasné stanovení střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje obce. Návazně musí být připraveny základní definice jednotlivých projektů, aby další studie umožnily využít pro realizaci projektů prostředky národních i evropských rozvojových fondů. S naším pojetím konkrétních střednědobých a dlouhodobých cílů Vás budeme seznamovat v rámci informační kampaně v průběhu srpna a září. Velkou část informací máte již dnes na Intrernetových stránkách sdružení pic/.

Chcete-li spojovat budoucnost obcí Mukařova s lidmi ochotnými věnovat svůj soukromý čas, znalosti a zkušenosti ve prospěch zlepšení úrovně života nás všech ve zdravém prostředí obce, pak sledujte další aktivity Mukařov-ska a dalších spolupracujících sdružení.

Příklady priorit obce, jak je vidíme v občanském sdružení Mukařov-sko:

Krátko a střednědobé cíle rozvoje obce
Postupná realizace územního plánu, např.:

 • dostatečná kapacita školy a školky
 • dobudování chodníků a vybudování nových (dle technických možností)
 • zkvalitnění povrchů místních komunikací
 • realizace vodovodu z nových vrtů pro Žernovku
 • nová zástavba v lokalitách určených územním plánem musí být přínosem nejen pro majitele pozemků, ale i pro obec
 • podpora sportovní, kulturní a zájmové činnosti (tradiční i nové)

Dlouhodobé cíle:

 • výstavba centrální ČOV v Srbíně a Žernovce
 • zvyšování komfortu služeb občanům, např. efektivnější odvoz tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, výpomoc seniorům
 • zřízení obecní policie
 • prosazení varianty obchvatu Říčan s vyústěním až na Vyžlovce
 • napojení na cykloturistické trasy v rámci regionu
 • přestavba historického centra v místo služeb, odpočinku, informací pro občany

Práce obecního úřadu:

 • otevřené dveře novým nápadům
 • pravidelné informace o dění v obci a jejích problémech
 • umožnění zapojení občanů do práce komisí a výborů
 • údržba a zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací zejména v zimě

Financování obce:

 • minimalizace následků pozdě vyhodnocovaných dotací z předchozích let
 • příprava realizačních studií projektů a následné cílené vyhledávání dotací z evropských, státních i krajských zdrojů

Jana Šoupalová, Mukařov
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz