Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení

Občanské sdružení Mukařov-sko vzniklo na konci roku 2005. Sdružení si dalo za cíl pomoci koncepčnímu rozvoji obcí sdružených pod obecním úřadem v Mukařově, tj. Mukařov, Srbín a Žernovka spolu s místními částmi Buda a Louňovičky.

„Chceme, aby se naše obce, která mohou využívat blízkost hlavního města, stejně tak jako klidného prostředí okolních lesů a čisté přírody nestaly přelidněnou lokalitou typu satelitního městečka, navíc s nedostatečně vyřešenou kapacitou zásobování pitnou vodou, kanalizace, školy a školky, dopravního spojení a průjezdnosti místních komunikací i hlavních příjezdových tras do obce. Stranou by nemělo zůstávat ani řešení bezpečnosti občanů, služby, kvalitní cesty a čistota v obci i v okolních lesích… Abychom se za deset let nedočkali pouze zacpaných a rozbitých silnic spolu s přeplněnou školou a školkou, je zapotřebí neutápět se v každodenních sporech, které nyní řeší zastupitelstvo, ale mít na mysli dlouhodobou strategii rozvoje obcí. Proto vznikl nápad založit sdružení občanů, kteří by vedle zvoleného zastupitelstva obce přicházeli s konkrétními podněty pro její další rozvoj, případně návrhy a konkrétními kroky, jak se na rozvoji obce podílet.“ říká předseda sdružení Ing. Jan Kašpar.

Hlavními problematickými okruhy a zároveň tématy, kterým se chce sdružení věnovat a pomáhat jejich řešení jsou:

 • INVESTIČNÍ AKCE
  • Dokončení investičních akcí obce (kanalizace, voda, plynofikace) bez negativního dopadu různých penále na rozpočet obce.
  • U zásobení pitnou vodou a kanalizace zvolit vhodné řešení také pro Srbín a Žernovku.
 • OBČANSKÁ VYBAVENOST
  • Zachování rozumné úrovně dostupné občanské vybavenosti - pošta, lékař, knihovna.
  • Oprava a rozšíření budov základní školy a školky s ohledem na rostoucí potřebu míst pro děti.
  • Podpora spolků a místních sdružení.
 • ZÁSTAVBA
  • Rozumný poměr nové a staré zástavby.
  • Snaha o řešení již dnes nepostačující kapacity hlavních silnic.
  • V nové zástavbě například na Srbíně není počítáno s průjezdností více aut, což bude zvláště v dalších letech způsobovat velké komplikace.
  • Propojení nových a starých částí obcí.
  • Obnova historického centra.
 • DOPRAVA
  • Dořešení křižovatky na Budech a bezpečného přechodu pro školní děti.
  • Postupná oprava místních komunikací.
  • Prosazení výběru nejšetrnějšího napojení na plánovaný dopravní okruh kolem Říčan.
 • SLUŽBY A PODNIKÁNÍ
  • Podpora služeb a podnikání v regionu.
  • Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, umístění map regionu i obce na veřejně přístupných místech, cyklostezky.
 • SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI, MĚSTY, KRAJEM A REGIONY
  • Zajištění bezpečnosti v obci.
  • Spolupráce na financování a získávání dotací.

Jeden za zakládajících členů sdružení, ing. Vít Šoupal, správce webových stránek obce, připomíná: „Projekty, které byly v dřívější době započaty, je zapotřebí dotáhnout do zdárného konce. Obec zatím nevyhodnotila ani proběhlou plynofikaci, kde jí navíc hrozí milionové penále, ani rozvod kanalizace a vody z předchozích let. Nabídli jsme stávajícímu zastupitelstvu pomoc při řešení těchto problémů. Věřím, že se nám brzy podaří dohnat roky promarněného času, kdy se těmto věcem nikdo systematicky nevěnoval. I když je to běh na dlouhou trať, je lepší začít teď než nikdy.“

Je jistě správné, aby si obec na větší investiční celky brala dotace. Je však také nutné, aby se obec řídila podmínkami dotací. Není možné se spoléhat na to, že se to v budoucnu „nějak“ vyřeší. Ona budoucnost nastává již nyní a jestliže se nepodaří dříve zmiňované akce zdárně dokončit, bude to mít neblahý dopad na rozpočet obce v dalších minimálně 10-ti letech.

Víte, že se obec Mukařov před 4-mi lety zavázala k plynofikaci 90% domů ve všech třech obcích a že nyní je připojeno necelých 35% domácností? Víte, že kvůli tomu hrozilo vrácení dotace ve výši 11,4 milionu korun? Díky znovu zahájenému jednání s ministerstvem a fondem životního prostředí, kterou iniciovali členové MUKAŘOVska, bude obec na konci roku 2006 zřejmě vracet jen 10% z dotace. I tak však obec bude splácet plynofikační úvěr v rozsahu 15% ročního rozpočtu obce až do roku 2016.

Další člen sdružení, Rudolf Semanský, v současné době člen zastupitelstva obce, dodává: „Možnost podílet se na vzniku a činnosti sdružení jsem s radostí přivítal. Při současném složení zastupitelstva obce není jednoduché prosadit třeba i dobrý návrh, a podaří-li se jej přeci jen protlačit zastupitel-stvem, je třeba stále znovu jej připomínat, aby došlo k jeho realizaci. Tento nelichotivý stav, kdy se pro navrhované body a jejich prosazení, kritické připomínky nebo konkrétní řešení problémů často nedařilo najít podporu ani u vedení obce, se tak částečně daří změnit až v poslední době, díky činnosti našeho sdružení. Svojí ochotou zabývat se problematikou obce ve svém volném čase, ale také konkrétní prací a odbornými připomínkami k projednávanému územnímu plánu a výstavbě sítí v obci si sdružení získalo slušný kredit i u většiny současného zastupitelstva, a již dnes lze říci, že návrhy vzešlé z řad členů sdružení získávají podporu nejen mezi zastupiteli obce.“

Členové občanského sdružení MUKAŘOVsko se aktivně zapojují do řešení i dalších problematických oblastí, které by mělo primárně řešit zastupitelstvo obce. Díky naší iniciativě se také podařilo upozornit na nedostatky v připravovaném Územním plánu, který obec zadala k vypracování již více než před 10-ti lety. Podařilo se urychlit práce na dokončení návrhu územního plánu tak, aby byla jasná pravidla pro další výstavbu, aby se nestavělo na každém kousku volné zeleně, aby byly řešeny trasy komunikací v obci, jaká bude zastavěnost nových parcel, kde by měla stát nová čistička odpadních vod, jak řešit očekávaný nárůst nových školáků, atd. Ne všechno totiž vyřeší architekti nebo projektanti, občané sami musí sledovat a eventuálně usměrňovat tento překotný vývoj svými nápady.

To, že se díky uvedené iniciativě občanů podařilo snížit u tzv. rozvojových ploch uvažovanou zastavěnost skoro o 50%, to je jeden z významných počinů pro další vzhled obce. Chceme se pokusit obnovit a oživit historická centra všech tří částí obce, iniciovat schůzky s občany k diskusi o jejich potřebách. Předpokládáme informovat občany o našich iniciativách jak pomocí internetu tak v tiskové podobě. Jsme si vědomi, že nebude jednoduché získat všeobecnou podporu, peníze na realizaci byť dobře myšlených plánů. Víme ale také, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Naším cílem je spokojenost občanů a zvýšení kvality jejich života. Věříme, že nám v tom bude řada z vás nápomocna.

Jsme si vědomi toho, že jen konstatováním problému a kritikou se příliš nezmění, stejně jako informačními letáky s výčtem toho, co vše by mohlo být jinak. Již v blízké době proto připravujeme několik akcí, kterými bychom Vás chtěli přesvědčit, že to s kroky pro lepší budoucnost našich obcí (Mukařov-ska) myslíme opravdu vážně.

Není Vám budoucnost Vaší obce lhostejná? Zajímejte se o dění v obci! Navštivte webové stránky http://pic/ a zapojte se do diskuse.

24.5.2006
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz