Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

ZŠ MukařovŠkolská rada ZŠ Mukařov

4. prosince 2007, Jaroslava Stárková

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada (ŠR). Školskou radu zřizuje zřizovatel, v případě mukařovské ZŠ obec. Ten zároveň stanoví počet jejích členů, z nějž třetinu volí ze svých řad rodiče dětí, třetinu pedagogové školy a třetinu jmenuje zřizovatel. Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

Školská rada byla ve škole zřízena, avšak její ustavení neprobíhalo v souladu s výše cit. zákonem. Zastupitelstvo obce, které mělo v r. 2005 ŠR zřídit, nejenže neschválilo její zřizovací listinu, ale ani nevydalo volební řád, který by zajistil naplnění dikce zákona v oblasti volby členů tohoto tak důležitého orgánu ZŠ. Na zasedání ZO dne 13.11.2007 byla proto schválena zřizovací listina Školské rady ZŠ Mukařov (k 1.1.2008 zřízena šestičlenná ŠR), její volební řád a byli zvoleni zástupci obce - p. Zdeněk Beck a pí. Alena Semanská. Následovat budou volby zástupců pedagogů a rodičů dětí, které bude zajišťovat škola v souladu se schváleným volebním řádem.

Mnohého napadne: Má školská rada význam? Rozhodně ano. Je to instituce, která má svá práva a povinnosti. Její cena je v tom, že ze zákona musí být partnerem školy. Vlastně nám říká, že nejen učitelé, ale také rodiče a zřizovatel se musí o práci školy zajímat a že tito mají možnost podílet se na správě školy. Práva a povinnosti ŠR jsou deklarovány přímo v cit. zákonu:

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  6. Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Samozřejmě, že možnost daná zákonem je jedna věc, využití této možnosti věc druhá. Výsledek práce ŠR, její formálnost či efektivnost bude záležet na jejích členech, na jejich přístupu a odpovědnosti. Přeji všem, aby do ŠR kandidovali jen ti, kteří mají opravdový zájem o dění ve škole, a aby z řad kandidátů byli vybráni ti „praví“.

FotoJaroslava Stárková
zastupitelka obce Mukařov
předsedkyně kontrolního výboru obce

členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz