Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemství

12. února 2009, Martin Holický

O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemstvíTéma o kterém jsem se rozhodl napsat vyvolává a bude vyvolávat výsměch na straně jedné a vášnivé debaty plné neověřitelných argumentů na straně druhé. Do první skupiny bych zařadil ty co tvrdí, že prozatím neexistují jednoznačné důkazy v podobě jasně definovaných a měřitelných hodnot a do druhé skupiny všechny ty co jsou přesvědčeni, že kromě např. elektrické energie existují i jiné formy a jiné druhy energií, které zatím nedokážeme technickými prostředky změřit, člověk je ale dokáže vycítit a mohou ho pozitivně, ale i negativně ovlivňovat.

Setkal se s tím snad každý. Kosmická energie, Aura, Bioenergie, černá, bílá nebo také pozitivní i negativní energie. Právě proto, že se všechny tyto „neznámé“ druhy sil nedají zatím vědecky prokázat, stávají se terčem skeptiků, podle kterých jsou to vše nesmysly, ale bohužel také živnou půdou různým šarlatánům, kteří zneužívají důvěry těch co se nechají nachytat na zasvěcené a přesvědčivé mumlání o energiích, záření a zázračných schopnostech vykutáleného senzibila. Tito baroni Prášilové, většinou ani neznají rozdíl mezi Wattem a vatou nebo co je Joule a koule.

Nevyplácí se ubírat cestami extrémů a proto si myslím, že hledat bychom měli jinak. V našem okolí existuje několik míst, kde se nikdo nechce dlouho zdržovat, kde je znervózňující ticho, některá zvířata se těmto místům vyhýbají, nedaří tam různým rostlinám i stromům a v některých z nás se probouzí pocit, že by bylo moudré odtud rychle zmizet. Místa o kterých se říká, že tam straší, že tam ten či onen něco viděl čí slyšel, kde je zima, prostě lokality kde je nějak mrtvo. Jsou to většinou úseky u vody, tam kde tečou podzemní prameny, částečné a nebo i vysušené bažiny, močály a to jak v lese tak na volném prostranství.

Nebo kdo z nás neslyšel o prokletých domech, kde se nedaří vztahům, či obyvatelé tam vždy onemocní nebo je potká jiná nehoda? Komu neříkala babička „Tam Na Česalku nechoď tam straší“! Říkám si, že to musí nějak souviset s místem či s půdou a ne s něčím nadpřirozeným. Naše obec a obce v okolí se nacházejí na žulovém masivu, jehož puklinami protéká spodní voda. Díky této hornině se nacházíme v pásmu s vysokým výskytem radioaktivního plynu Radonu. (viz mapka)
O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemství

Plynu, který sám o sobě nebezpečný není, ale nebezpečné jsou jeho dceřiné produkty izotopy. Plyn je bez barvy a pachu, ale když se nám nahromadí v domě nad únosnou mez, může nám po čase hrozit rakovina plic či leukémie. Dostává se nám do bytu z podloží netěsnostmi ve stavební konstrukci a nebo vodou. Při stavění nového domu se uplatňují proti radonová opatření u starších domů jsou tato opatření ale velmi nákladná a jediná obrana která je rychlá a moc nestojí je dostatečně a často větrat.

Již před 4000 lety se Číňané zmiňovali o tzv. Dračích žilách nad kterými by si jen blázen postavil dům. Něco podobného znali i staří Egypťané a Římané. Lidé byli v minulosti z důvodu přežití, více svázáni s přírodou a všímali si jevů, které mi dnes odmítáme a stavíme se k ním skepticky, hlavně proto že si je neumíme nebo nechceme připustit a spoléháme už jen na techniku a vědu. Dříve se stavebníci a nejen oni spoléhali na proutkaře. Proutkařství je nejstarší metoda nalézání negativních zón, ale i vody či rud. Podle dochovaných maleb v jeskyních je tato lidská dovednost stará více jak 8000 let. A že by tolik let šlo vždy jen o náhodu, když proutkař nalezl vodu, nebo bohatý zdroj stříbra tomu snad nikdo nevěří. V minulosti se některá města stavěla v určitých osách, jako kdyby se stavitelé něčemu vyhýbali či naopak něco kopírovali. Hlavně církevní stavby byly stavěny na místech přesně vybraných. Podle čeho byla tato místa našimi předky tak pečlivě vybírána a proč?

Jak se také stavělo? Dům pro obývání se postavil tam kam si lehala kráva a když už dům stál, tak si majitel postel umístil pouze tam kam si lehal pes. Římané byli ještě důkladnější. Chtěli-li si postavit někde domy, nechali na tomto místě několik týdnů pást ovce a když ovce zabili zkoumali jejich vnitřnosti. Dnes by nám postup s krávou, ovcí a březovým proutkem v územním plánování neobstál a obávám se, že ani stavební úřad v Říčanech by nenašel pochopení. Staví se hlavně tam kde je příjezdová komunikace, kde je hospoda či obchod, dostupné inženýrské sítě atd. Ještě v nedávné době se v naší obci stavělo všude tam kde to jenom šlo, ale o tom asi víme každý své. Když je zde mokro, položíme drenáže, štěrk beton ipu a asfalt. Jestli tu byla či je úrodná půda většinou nikoho nezajímá na povrch se stejně dá umělý trávník a nějaká ta thůje v rašelině.

Až čas ukáže jestli to bylo či nebylo rozumné a jestli není chyba že jsme se rozhodli brát postupy předků na lehkou váhu. Bylo by troufalé tvrdit, že se řídili jen pověrami a náboženskými rituály. Ať se nám to líbí nebo ne, zůstalo tu z minulosti ještě velké množství záhad nad kterými si vědci z celého světa ještě stále lámou hlavy a předhánějí se navzájem s vyvracením či potvrzováním svých hypotéz. A dnes už i z vědeckých kruhů zaznívá pár hlasů, že dávná minulost byla o dost jiná než jsme se učili za školní zdí. Např. ten kdo četl Bibli a četl jí i mezi řádky se dočetl o mnoha podivnostech které naznačují, že lidé měli více vědomostí a znali mnohem více než se dnes domníváme.

Co to třeba bylo za zařízení z kterého šlehal bílý oslnivý oheň a při neodborném zacházení (ukradení) u lidí způsobilo kožní spáleniny, krvácení, zvracení a smrt. Bible se o něm zmiňuje jako o Arše úmluvy (viz obrázek)O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemství. Když si ale přečteme její popis a způsob jak se s ní zacházelo můžeme také nabýt dojmu, že se jednalo o technické zařízení, pracující s elektrickou energií. Podobné zařízení bylo objeveno i v hrobce Tutanchamona a není pochyb, že muselo být sestrojeno dříve než se Mojžíš dozvěděl o hoře Sinaj.

Když se před pár lety rozhodli na jedné americké univerzitě sestrojit zmenšenou (1:5) Archu úmluvy přesně podle popisu z Bible získali samonabíjecí elektrický kondenzátor převyšující napětí 700V! A nalezneme i více. Co si myslet třeba o následcích jako popáleniny, vypadávání vlasů, černání kůže a dalších podobnostech připomínající to čemu se od roku 1945 říká nemoc z ozáření? Nebo o popisu jak získávat vodík a kyslík z mořské vody? K čemu ty plyny vlastně používali 1000 let před Kristem? Mimochodem o existenci vodíku a kyslíku už věděli ve staré Indii jen ty plyny nazývali Prananaváju a Udanaváju.

Rozhodně ne vše, co pochází z dávné minulosti si zaslouží úsměv. Když vezmeme v potaz, že na Dračích žilách něco bude, dostaneme se k tomu čemu se dnes říká Geopatogení zóny, (Geo=zemský, pathos=utrpení) nebo také rezonanční pole (GPZ), které mají negativní vliv na člověka, zvíře, rostliny, ale i na neživé věci. Jsou to zóny menšího nebo většího rozsahu a hlavně v místech jejich křížení se dá hovořit o silném negativním působení. Vyskytují se v místech tektonických poruch, zlomů podloží, puklin, dutin, tam kde se stýkají různé horniny, které jako kolektory umožňují proudění spodní vody, radioaktivní radonové záření apod. Podařilo se prokázat, že se nad těmito zónami nacházejí větší koncentrace těžkých kovů a vyšší hladiny radonových emisí. V některých místech GPZ dochází i ke ztrátě radiového či televizního signálu a různým elektomagnetickým anomáliím.

O GPZ existuje velké množství informací a je kolem nich taková spousta teorií, které si i vzájemně odporují, že není možné vše zde napsat a čím víc se tím člověk začne zajímat tím víc se v tom začíná ztrácet. Mě zaujaly teorie dvě. Jedna hovoří o tom, že: "...vlivem fyzikálních a chemických procesů se hluboko v zemi uvolňují malé částice rud, kovů, nerostů a následně se tlačí napovrch. Jestliže mají štěstí a je v jejich blízkosti nějaká puklina dostávají se tímto způsobem napovrch kde mohou ionizovat a tím ovlivňovat okolí. Jestliže je v podloží přítomen Radon tedy radioaktivní plyn ionizují přímo v zemi a potom se šíří vzhůru přímo a nic jim nestojí v cestě. Nad terénem pak vytváří geoanomální pole. Tato pole pak mohou negativně stimulovat citlivý, nebo nemocí oslabený organismus.
I když může jít o nepatrné koncentrace látek hluboko pod emisními limity stanovené hygienickými normami mohou vést ke vzniku škodlivých aerosolů, které pak při dlouhodobém působení hrají významnou roli. Navíc jejich koncentrace narůstá exponenciálně s teplotou a vlivem ionizačního záření se ještě mohou dále štěpit na menší částice a získat tak i určitý elektrický náboj (iont). Ten pak má určitou stabilizující roli držet aerosol v určité formaci elektrostatického pole a omezuje tak jeho rozptyl v prostoru. Patrně v těchto místech bude určitou roli hrát i vyšší energetická výměna mezi kosmem a zemí. "

Když se nám tyto škodlivé látky, které se odmítají rozptýlit, drží jako pás skrz náš dům, či se ještě navíc kříží s dalšími asi to nebude pro nás příznivé. Když vezmeme v úvahu fakt, že lidské tělo je bio-elektrický systém, může docházet právě v těchto místech k narušení přenosu bio-elektrických potenciálů (především mezi nervovými buňkami tak při mechanismu buněčného dělení). Zjednodušeně řečeno se naše tělo v těchto pásmech dostane do podobné situace jako když zapnete fén u televize. Televizní obraz se začne deformovat a zvuk naruší praskání. Člověk je ale mnohem složitější a tak se narušení může projevovat ve formách různých samoděsů, vidin, chvějících se rukou či celého těla, špatného spánku, hučení v hlavě, narušení smyslů, podrážděnosti, změně nálady, ale hlavně i časem k nějakému poškození organismu a z toho vyplývající nemoci.

Druhá hovoří o tom, že každá hmota vyzařuje energii a to v závislosti na tom jakého tlaku byla vystavena. V místech kde se stýkají dvě různé hmoty např. voda žula různé rudy atd. dochází k vzájemnému ovlivňování těchto energií a jejich snaze o energetické vyrovnání. Proto zde může docházet k různým vibracím atd. zvláště přimotá-li se do toho člověk, tedy další energetický zdroj. Podle této teorie má každá hmota i určitou energetickou paměť. Nejlépe je na tom voda, která jak víme tvoří většinu všeho živého. Vším živým i neživým proniká tzv. Kosmická energie o které se již v minulosti zmínil Aristoteles a nazval jí „Éter“. Naopak Albert Einstein o několik staletí později ji kategoricky popřel. O této energii která je údajně nevyčerpatelná a nejsilnější se zmiňují snad všechny prameny. Bohužel ale nějak není známo kde a z čeho se tato energie vlastně tvoří. Taoisté ji nazývali „Čchi“ Babyloňané „Ti“ Japonci „Rei ki“ a Tibeťané „Šugs rlung“.

Možná jsou obě teorie naprosto šílené a nesmyslné, možná se zakládají jen na pravdivých základech ale jejich závěry jsou překroucené a nebo kdo ví … V každém případě jsou senzitivní lidé, kteří GPZ umí najít. Jsou ti, co je cítí v rukách jako chvění či brnění, někteří mají takto citlivé celé tělo, jiní používají na zesílení a zviditelnění jemných tělesných vibrací kyvadélka, proutky či virgule. Slyšel jsem i o jedincích co GPZ vidí a nebo dokáží i slyšet jak teče podzemní pramen.

O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemstvíJsou tací, co mají nedůvěru k virgulím a kyvadélkům, ne proto, že by tomu zcela nevěřili, ale protože lidské tělo je ještě neprobádaný organismus a kdo může s naprostou jistotou prohlásit, že ví na jakém principu to funguje a co dotyčný senzibil vlastně naměřil? Pro ty by byl ideální technický měřící přístroj kterým naměří stejnou hodnotu každý kdo jej vezme do rukou. Nevěřil jsem, že něco takového již existuje, ale byl jsem překvapen. Tzv. Kubešův indikátor, patentovaný přístroj, který si může každý z nás pořídit v cenové relaci okolo 2000 Kč prý opravdu je konstruován tak, že je schopen detekovat GPZ. Nikde jsem ale nenašel na jakém principu funguje.

Na působení GPZ jsou citlivé hlavně malé děti. V takových to prostorech si odmítají hrát, vyhýbají se jim, nebo se do nich bojí vstupovat. (že by historky o bubácích a strašidlech, nebyly jen dětskou fantazií? ) Když mají v této zóně postýlku neklidně spí, cestují v postýlce, potí se a dělají vše proto aby se z ní rychle dostaly pryč. Jsou i případy kdy usnou jen namačkáni v rohu. Nejsilnější působení GPZ prý bývá mezi půlnocí a třetí hodinou ranní.

Hodně citlivá na GPZ jsou i zvířata. O krávě jsem již psal. Takto senzitivní jsou i koně a prasata. Snad nejcitlivější ze zvířat na GPZ jsou psi. Říká se, že je to proto, že psi vnímají tyto jemné vibrace a infrazvuk, který jim připomíná psí vrčení a proto se těmto místům vyhýbají. Tak jako některým tvorům GPZ dobře nedělá, jsou tu i ti kteří naopak tato pásma vyhledávají. Z těch teplokrevných to jsou, hadi, sovy a kočky. Jedna z teorií hovoří o tom, že kočky vnímají ty jemné vibrace podobné těm, které si způsobují ve stavu blaženosti když předou.

Dalšími kteří se rádi vyskytují v pásmech GPZ jsou, včely, mravenci, štíři a někteří další z říše hmyzu. Za uvážení také stojí, proč v minulosti byly kočky, sovy, hadi, pavouci, štíři atd. bráni jako ďáblovi služebníci. Nebo proč ve starém Egyptě byly kočky uctívané a po smrti se jim dostávalo větší pocty než obyčejným lidem. Když pustíme uzdu úvah ještě dál napadne nás proč se asi říkalo, že ďábel, démoni či peklo sídlí pod zemí. Z flóry se v místech GPZ nedaří listnatým stromům hlavně ovocným z pokojových rostlin to je Ibišek, Azalka, Begonie a Fíkus. Naopak GPZ dělá dobře Jmelí, Voskovce a Tchýninu jazyku.

Nejvíce je člověk ovlivňován GPZ v momentě kdy spí. Mít tedy postel na takto nevhodném místě je záruka neklidného spaní, nočních můr, pocitů stálého chladu, bolesti zad apod. Hovoří se i o stále únavě, nemocích ohrožujících na životě, jako rakovina, poruchy krvetvorby atd. U někoho se naopak objevují psychické problémy, děsy, pocity ohrožení, strach zůstávat sám v domě, stres, deprese, atd. Projevy GPZ v domě prý mohou i za různé zvuky, klepání a praskání.

Nerad bych ale na GPZ vše sváděl, některé prameny mají tendenci zacházet až do sféry scifi. Je z toho ale patrné, že tak jako je každý člověk jiný i působení jedné GPZ třeba doma v ložnici může vyvolat u jednoho nespavost či nemoc, a u druhého nějaký psychický děs. Někteří lidé se zmiňují o pocitu, že je někdo z domu chce vyhnat či jim chce nějak ublížit. To by možná vysvětlovalo různé duchařské příhody či kletby. Může to být také ale jen obranný mechanismus našeho těla, které se něčemu brání a snaží se nám to sdělit.

Je toho spousta co ovlivňuje lidské tělo. Všichni víme, že jsou lidé na jejichž psychiku působí fáze měsíce, sluneční aktivita, zimní či podzimní počasí, měnící se atmosférický tlak, změna letního a zimního času apod. Co když je toho ale ještě mnohem víc o čem zatím nevíme. Jsou lidé kteří se po přestěhování cítí lépe, ale i hůře, než v minulém bydlišti, jsou i tací co si přestěhovali postel v bytě o pár metrů a najednou se jim spí lépe a neví proč, když teplota v bytě zůstala stejná, vlhkost vzduchu také a stejně se i větrá. Třeba to opravdu můžou být GPZ.

Jsou ale případy kdy postel přestěhovat nejde, nebo se nám nechce stěhovat co potom? Někdo hovoří o tom, že GPZ se odstínit nedají a radí pouze utéct, jiné zdroje jsou milosrdnější. Blokování GPZ jde prý přírodně nebo technicky. Ten přírodní radí využívat síly drahých kamenů, které umí působení těchto sil snižovat např. Ametist či Křišťál, dále zapalování svíček v domě, z důvodu harmonizování energie.

O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemstvíJako účinné se prý jeví i zasvěcení do druhého stupně Reiki. V minulosti se na místech s výskytem GPZ rozmísťovaly velké kameny a nebo se vytvářely celé kamenné kruhy. Jestli to bylo či nebylo účinné těžko říct, v každém případě se zdá být nepravděpodobné, že by se s tím někdo dřel několik staletí jen tak z nudy. Nemůžeme všechno stále jen svádět na kultovní rituály či obětiště. Kameny prý mají velkou energetickou moc a to že se tomu někdy vysmíváme ještě neznamená, že víme o co „go“. Na celém světě na všech kontinentech se nacházejí miliony menhirů, dolmenů, viklanů a dalších megalitických monumentů, rozmístěných do určitých os a podle nějakých pravidel. Nepochopitelným faktem je způsob, jakým byly transportovány statunové masy hornin na velké vzdálenosti a nezřídka i přes obrovské přírodní překážky. Tažná lana a lidská síla se nutně musí jevit každému soudnému člověku jako naprostý nesmysl, přesto až dosud je tento názor respektován nepochybně proto, že technologické postupy transportu pro nedostatek informací nejsme schopni vysvětlit.

Technický postup na zmírnění a nebo odrušení GPS se zmiňuje o zařízeních pasivních a aktivních. Mezi pasivní patří různé přístroje bez napájení. Slyšel jsem o měděných sítích, aluminiových plachtách, různých pyramidách nebo koulích z měděného drátu. To vše prý nějakým zatím neznámým způsobem reaguje s Kosmickou energií a odrušuje vliv GPZ, ale i může zbavit dům vlhkosti.

Jako poslední je aktivní zařízení. Jedná se o velkoplošný kondensátor, který je napájen stejnosměrným napětím a v několika sekundových intervalech dochází k překlápění polarity napájení. Toto zařízení je prý schopné zachytávat právě ony nabité částice které vyvěrají v místě GPZ a drží se tam. Jedná se o patentovaný výrobek českého chemika, který se výrobou tohoto zařízení živý již 17 let a má prý na kontě 4000 spokojených zákazníků. Některé i z Mukařova a okolních obcí. Za svoji snahu si vysloužil od spolku SISYFOS (spolek skeptiků) zlatý bludný balvan.

Ať už je to s Geopatogeními zónami a Kosmickou energií tak či onak věrohodné a jasné vysvětlení nám zatím asi nikdo nedá. Stejně tak, jako nám nikdo nevysvětlí co vše na náš organismus působí a čím a jak nás okolní příroda ovlivňuje. Asi bychom měli více dbát na pocity a snad ještě nezakrněné instinkty, které se nám na tom či onom místě, při té či oné situaci a nebo při takovém či onakém počasí snaží něco sdělit a neměli bychom se spoléhat pouze na techniku a rozum který většina z nás má silně ovlivněn společenskými normami, materialistickým pojetím světa a tím co nás učili ve školních lavicích. Nechceme vypadat jako blázni, když cítíme něco co ostatní nevnímají a tak zavíráme oči. Naše tělo vychází z přírodního prostředí do kterého patří. Skládá se z materiálů opětně pocházejících z přírody. Z prachu země a z hlíny, jak obrazně vyjadřují některé světové filozofie a náboženství.

Pokud je pravda co nás učili na školách a naše tělo (a i jiné živočišné druhy) se vyvíjelo jen postupnou pomalou evolucí, měli bychom očekávat (tak jako kdysi Darwin), že celý svět bude plný důkazů o přechodových formách mezi jednotlivými druhy živočichů. Bohužel, ale do dnešních dnů tyto důkazy neexistují.

Existuje plno nálezů fosílií, plně vyvinutých exemplářů živočišných druhů, bez jakýchkoli náznaků jejich předchůdců. Např. profesor N. Heribert Nilsson (univerzita v Lundu Švédsko) napsal, že z paleontologických fakt a nálezů si není možné udělat ani zkreslenou představu o evoluci. Fosilní materiál je v současné době tak kompletní, že absence vývojových mezičlánků nemůže být brána jako nedostatek materiálu. Ani jediný nález, při tak obrovském objemu tvorů, kteří na Zemi žili...

O Dračích žilách, žule, radonu a lidskému tajemstvíMá snad tedy pravdu Bible o tom, že nás stvořil Bůh? Je to snad ten Bůh o kterém prorok Izaiáš v Bibli ve Starém zákoně tvrdí, že sestoupil z nebes na zemi ve velikém, kouřícím a hlučném domě?! Ten stvořitel o kterém snad všechna náboženství na celém světě tvrdí, že sídlí na nebesích? Na těch nebesích, kde se podle staroindických textů v dávné minulosti strhlo mezi „Bohy“ řada bitev? Bitev které jsou velmi detailně v těchto starých záznamech popsány včetně popisů zbraní a plavidel? Měli snad naši dávní předkové jen bujnou fantazii když hleděli vzhůru? Ve stejnou dobu a na různých místech na zemi? Jak by spolu ale vzájemně komunikovali? Na náhodu a fantazii můžeme svést všechno, protože pro to nepotřebujeme žádné důkazy. Mám věřit tomu, že lidské tělo, ten dokonalý a stále ještě plně neprobádaný organismus byl u svého počátku založen na náhodě?

Materiály jsou známé, ale kdo nebo co dodalo Know how? Já si myslím, že toho kdo za tím vším stojí bychom měli hledat jinak a hledět spíš kolem sebe a do svého nitra než vzhůru.

Pro inspiraci a k zamyšlení:

 
FotoMartin Holický
člen o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov za Žernovku

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz