Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Rozvoj obce je během na dlouhou trať
volební program Mukařov-ska

28. července 2010, Mukařov-sko

VolbyV říjnu letošního roku proběhnou volby do obecního zastupitelstva našich tří obcí – Mukařova, Srbína a Žernovky. Tak jako před čtyřmi roky se o Vaši přízeň i letos uchází kandidáti z místních sdružení. Není to politický cíl, dobýt místní metu, ale zájem každého z nich přispět k rozvoji svého domova. Kandidátka Mukařov-ska – občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku je doplněná o členy Sdružení dobrovolných hasičů z Mukařova i Žernovky, TJ Sokola Mukařov, Mateřského centra Mukařov-sko a občanského sdružení Pro Srbín, tedy lidmi, které znáte a během roku se s nimi často při místních akcích setkáváte.

„Volební program, se kterým před Vás předstupujeme, v mnohém navazuje na to, co jsme Vám před 4 roky slíbili. Chceme, aby si Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí s přírodou, aby bylo příjemným místem pro žití a nejen noclehárnou Prahy, říká Rudolf Semanský, současný starosta a kandidát Mukařov-ska do komunálních voleb a pokračuje: „naším cílem je proto i nadále rozumný a zdravý rozvoj našich obcí a rozšíření občanské vybavenosti, tedy příjemné zázemí pro spokojený život.“

Jako velmi důležitou vidí o.s. Mukařov-sko také podporou občanských sdružení, spolků a občanských iniciativ. „V praxi vidím, jak komunikace s občany a jejich aktivity jsou důležité pro dobré fungování obce,“ dodává místostarosta a kandidát za Srbín Ing. Přemysl Zima. „Sousedská setkání a aktivity pro volný čas dospělých, dětí a mládeže jsou pro obec výrazným přínosem, posilují vazby mezi obcí a obyvateli a pomáhají tak i efektivnějšímu plánování a slaďování společných potřeb a cílů.“

Navázat na předchozí zkušenosti

Kandidátka občanského sdružení Mukařov-sko se opírá o již téměř pětiletou zkušenost s řízením obce. Při porovnání předvolebních slibů z roku 2006 s realitou poloviny roku 2010 je potěšitelné zjistit, že naplnění došla převážná část tehdejších předsevzetí Mukařov-ska. Jak sám přiznává i předseda sdružení Ing. Vít Šoupal, ne vše se podařilo beze zbytku naplnit, ne vše šlo hladce. „Když jsme před čtyřmi roky obec přebírali, museli jsme ve spoustě oblastí začínat takřka od nuly. Počínaje hrozícím vracením nevyhodnocených dotací z let 2002-6 v řádu 20 milionů korun, přes chybějící občanskou vybavenost v oblasti vzdělávání i zdravotnictví, rozpadlými silnicemi, chybějícími chodníky, bezpečnými přechody a stezkami, či takřka rozpadající se budovou obecního úřadu konče. Informovanost občanů o dění v obci byla také velmi malá. Již tehdy nám bylo jasné, že práce na rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky, bude během na dlouhou trať.“ dodává Vítek Šoupal.

Zdravé obecní finance

Velkým úspěchem počátku volebního období byl fakt, že nenaplněné dotace z předchozích let z velké části obci zůstaly a nakonec bylo nutné vracet jen zlomky financí. Obec zároveň zvrátila nevýhodnou smlouvu s plynárenskou společností, díky které by plynová infrastruktura přešla bezplatně z obce na tuto společnost. Dluhové zatížení ve výši 15 milionů korun, převážně spojené s plynofikací na začátku tohoto tisíciletí, jsme v průběhu 4 let snížili na 9 milionů korun. Zdravé obecní finance jsou podmínkou rozvoje obce a dalších investičních akcí v budoucnu.

Co se již povedlo

Díky konsolidaci financí a také díky dobré úspěšnosti v získávání dotací a příspěvků jsme v posledních 4 letech výrazně navýšili prostředky na investiční akce.

Bylo tak možné rozšířit základní školu o 4 třídy kontejnerovou přístavbou, vybudovat novou kotelnu pro základní a mateřskou školku, v letošním roce rozšířit školku, vybudovat (také díky zapojení spoluobčanů) 3 dětská hřiště – v každé naší obci jedno, postavit bezpečný přechod se semaforem na Budech, osadit rychlostní radary, vybudovat chodník do Srbína, spojit Mukařov se Žernovkou pěší stezkou, z prostředků kraje opravit silnici II. třídy Choceradskou-Českobrodskou od Žernovky po Srbín, posílit vodní vrty na Žernovce a zrekonstruovat místní vodárny, znovuzřídit zubní ordinaci v budově úřadu, zařídit osazení bankomatu ČSOB u prodejny ENAPO, rozšířit veřejné osvětlení a obnovit veřejný rozhlas či vypracovat a nechat schválit znak obce ... a výčet by mohl ještě dále pokračovat.

Občané jsou pravidelně o dění v obci informováni jak dvouměsíčníkem Mukařov-sko, tak prostřednictvím průběžně aktualizovaných webových stránek, jejichž návštěvnost rok od roku roste.

Plány do budoucna

V plánech do budoucna v mnohém navazujeme na naše předchozí záměry, na dlouhodobě vytyčené cíle. Jako hlavní problematické okruhy a zároveň i témata, kterým se chceme věnovat vidíme:

 • INVESTIČNÍ AKCE
  • Zásobení pitnou vodou a kanalizace pro Srbín a Žernovku.
  • Dokončení opravy budov základní školy, družiny a mateřské školky.
 • DOPRAVA
  • Budování chodníků a bezpečných přechodů podél hlavních komunikací.
  • Dořešení křižovatky na Budech jak pro motoristy, tak pro pěší.
  • Postupná oprava místních komunikací.
 • OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY A PODNIKÁNÍ
  • Podpora rozvoje občanské vybavenosti - pošta, lékaři, knihovna, drobné podnikání.
  • Podpora místních spolků, sdružení a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
  • Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, stezek a cyklostezek.
 • ZELEŇ A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
  • Důraz na veřejný pořádek.
  • Rozšiřování zeleně, výsadba stromů a alejí, čištění rybníků a nádrží
  • Vytváření míst pro odpočinek.
 • ZÁSTAVBA
  • Rozumný poměr nové a staré zástavby.
  • Propojení nových a starých částí obcí.
  • Obnova historických center obcí.
 • SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI, MĚSTY A REGIONY
  • Dlouhodobé řešení kapacit předškolních a školních zařízení, kvality zázemí a samotného vzdělávání žáků.
  • Zajištění bezpečnosti v obcích.
  • Spolupráce na financování a získávání dotací.

Koncepční rozvoj území

Již v minulosti se podařilo v průběhu přípravy územního plánu díky iniciativě členů sdružení Mukařov-sko snížit počet tzv. rozvojových ploch pro uvažovanou zástavu skoro o 50%. Hlavním důvodem byla a je zcela nedostačující infrastruktura pro další rozsáhlou zástavbu. „Územní plán se nám po takřka deseti letech podařilo v polovině volebního období dokončit. Kvůli změně stavebního zákona, nejasnostem a formálním chybám v procesních náležitostech byla jeho poslední fáze (vyhlášení) téměř po roce platnosti zrušena. Jasné vymezení dalšího rozvoje našich obcí však podle platného konceptu ÚP zůstalo zachováno, a tak v současnosti probíhá jeho finální nové schvalování.“ říká Ing. Marcela Eichnerová, kandidátka do zastupitelstva obce.

V průběhu předchozích čtyř let si obec vytvořila jasná pravidla pro další výstavbu, tzn. aby byly zachovány také pozemky s přírodní zelení, aby byly smysluplně řešeny trasy komunikací v obci, poměr zastavěnosti nových parcel, ale i to, kde by měla stát nová čistička odpadních vod, jak řešit očekávaný nárůst nových školáků, atd. Je zapotřebí i do budoucna zajistit rovnoměrný a koncepční rozvoj všech tří obcí Mukařova, Srbína i Žernovky v návaznosti na možnostech budování infrastruktury.

Práce na rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky, je během na dlouhou trať. Vytyčili jsme jasnou trasu a cíle, nabízíme své znalosti, zkušenosti a síly.

Pokračujte v tomto běhu s námi !

pic/

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz