Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti nejen starosty aneb krize ano či ne?

6. srpen 2009, Rudolf Semanský

měšecSvůj dnešní příspěvek začnu trochu neobvykle – polemikou o dopadech světové finanční krize na naši obec. Pro pochopení problému připomínám, že zatímco firmy a obchody dopad krize pociťují ubýváním zakázek a zákazníků, pro města a obce znamená tato „krize“ především propad daňových příjmů, neboť tyto jsou hlavním zdrojem financí, ze kterých je každoročně hrazena většina investic, oprav a mandatorních (povinných) výdajů.

Obce „žijí“ neboli fungují především díky přerozdělení daňových příjmů ze státního rozpočtu, tedy příjmů z daní každého z nás a firem sídlících v místě, a pak také z DPH.

Již dnes můžeme předpokládat, že přestože počet obyvatel obce neustále stoupá a měl by tedy stoupat i „příjem obce“ opak bude zřejmě pravdou a nelze se spoléhat na to, že do rozpočtu přiteče alespoň stejné množství příjmů jako v loňském roce. I když s krizí finanční výbor při sestavování rozpočtu počítal, pro obec by za normálních okolností tato „hrozba“ měla znamenat v nejbližších letech útlum všech větších investičních akcí, jejichž krytí by neměla zajištěno například dotacemi, nebo by stála před volbou pokusit se krizi čelit například půjčkou.

Je proto důležité připomenout, že se nám dopad krize - alespoň pro občany naší obce, podařilo omezit již v závěru loňského roku, kdy jsme nepřipustili výraznější zvýšení cen svozu komunálního odpadu ani vodného a stočného, přestože zejména zde nás čekala rozsáhlá investice do čistírny odpadních vod ve výši cca 1 a půl milionu korun.

Především je však třeba zmínit, že díky intenzivnímu a neústupnému jednání obce s plynárenskou společností se nám podařilo zvrátit takřka sebevražedně nevýhodnou smlouvu podepsanou v minulých letech, která v podstatě znamenala darování celé draze vybudované distribuční soustavy plynu plynárnám. I když bychom mohli být s výsledkem jednání spokojeni, jednání jsme ještě neuzavírali a nakonec se nám podařilo dosáhnout zvýšení dojednané prodejní ceny o další cca 1 milion korun.

A právě díky výsledkům těchto jednání a prvním milionům, které od plynáren již přitekly na účet obce, se nás krize nedotkne tak bolestně a dokonce jsme si mohli dovolit pokračovat, případně zahájit mnoho investičních akcí, které by jinak zřejmě musely několik roků počkat.

Mezi tyto akce patří již zmíněná rekonstrukce čistírny odpadních vod v Mukařově, přístavba základní školy, výstavba semaforu na hlavní silnici, zateplení a oprava budovy obecního úřadu včetně úpravy veřejného prostranství a další opravy komunikací v obci, které přijdou na řadu po prázdninách.

Na druhou stranu se ale zdá, že jakkoli dobře míněná snaha o zkvalitnění života v naší obci se ne vždy setkává s pochopením a někdy hraničí přímo s trestnou činností.

V loňském roce instalované radary – měřiče rychlosti v obcích se stávají terčem vandalismu a neustále se setkáváme s jejich poškozováním. V Srbíně jsou radary opakovaně ničeny, v Žernovce je tento radar poškozen tak silně, že bude muset být vyměněn a začátkem července došlo dokonce k odcizení radaru na hlavní silnici směrem od Kostelce.

Cena odcizeného radaru včetně příslušenství je cca 120.000,- Kč. Je s podivem, že krádeže na hlavním tahu a v obydlené části obce si nikdo nevšiml, zejména když pro odmontování je třeba nejméně dvou lidí, kteří navíc musejí stát na žebříku nebo korbě nákladního vozu a i tak demontáž zabere nejméně 20 minut. Zda je příčinou podobných nešvarů i nevšímavost a Kontejnery Mukařovlhostejnost lidí se lze jen dohadovat, co lze ale za důsledek nevšímavosti a na druhé straně bezohlednosti považovat s určitostí, je neustále se opakující a snad i zvyšující nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a v blízkých lesích.

I když neustále přidáváme kontejnery i nová stanoviště a zvyšuje se četnost svozů, odpadu a přetékajících kontejnerů stále přibývá... Výsledkem jsou zvyšující se náklady obce na likvidaci odpadů, důsledkem pak bude promítnutí zvýšených nákladů do ceny popelnic pro příští rok. Krize – nekrize, obec nebude prostředky vyčleněnými na nejrůznější jiné akce mrhat na likvidaci odpadů po neukázněných občanech – už se o nás píše i v Říčanském věstníku.

Závěrem bych chtěl zmínit aktuální téma – bioodpad. Částečně jsem o této službě psal již na webu, nyní tedy ještě jednou a rozsáhleji zde. Firma ASP nabízí jako pilotní projekt svoz bioodpadu v naší obci, první svoz by se měl uskutečnit již v srpnu a v týdenním svozu by pak měl pokračovat až do konce roku. Služba bude dostupná pro všechny zájemce včetně chatařů, nádoby o objemu 120 a 240 l budou po uzavření objednávky a uhrazení poplatku k dispozici na obecním úřadě Mukařov. Cena za svoz do konce roku je u 120 l nádoby necelých 500,- Kč u 240 l pak necelých 700,-Kč. Protože se však jedná o novou službu, jejíž úspěšnost se bude posléze vyhodnocovat, zájemci by se měli přihlásit nejpozději do konce září 2009.

Další možnost pak bude až pro rok 2010. Objednávky a uhrazení této služby je možno provést přímo na Obecním úřadě Mukařov.

Posledním – snad nejpříjemnějším tématem je letošní Mukařovská pouť, která vychází na 15. a 16. srpna a stejně jako každý rok se nám (obci) i pro letošek podařilo s organizátory na čtvrtek 13. srpna dojednat výraznou slevu a na sobotu tradiční ohňostroj.

Přeji příjemné pozdní léto.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz