Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Územní plánÚzemní plán
STOP nekoncepční výstavbě

22. září 2010, Marcela Eichnerová

Od středy 15. září 2010 mají naše tři obce Mukařov, Srbín a Žernovka opět vydaný územní plán (ÚP). Završil se tím strastiplný 16 let trvající proces tvorby tohoto dokumentu, který se podařil dokončit teprve zastupitelstvu obce vedenému OS Mukařov-sko. Etapou absence územního plánu a chaotického rozvoje našich obcí jsme si prošli na přelomu tisíciletí a s následky toho se budou potýkat ještě další zastupitelstva.

V říjnu se uskuteční obecní volby, a proto je vhodné se ptát, jak jednotlivá volební uskupení hodlají k územnímu plánu přistupovat, zda ho hodlají respektovat a zda nehrozí další nekontrolované rozšiřování zástavby bez odpovídajících kapacit škol, školek, absence chodníků, silnic, rozvodů vody a kanalizace?! Naše kandidátka Mukařov-ska považuje za jednu z hlavních priorit dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí – nedovolit další výstavbu bez vybudování odpovídající infrastruktury.

Od zrušení ÚP v roce 2007 ke znovupřijetí v září 2010

Když jsme ÚP vydávali poprvé v roce 2007, byl napaden skupinou občanů, kterým nebyly uspokojeny jejich nároky zejména na další rozšiřování výstavby. Parcely v Mukařově a okolí jsou samozřejmě zajímavé pro developery i realitní makléře či a spekulanty, z jejichž strany musí obecní zastupitelstvo čelit tlaku na rozšiřování ploch pro další výstavbu.

Pro formální chyby byla poslední fáze schvalování ÚP v roce 2007 zrušena a musela být znovu projednávána. Byl to důsledek toho, že se obec ocitla na samém začátku přechodového období mezi starým a novým Stavebním zákonem, kdy ještě existovalo mnoho nevyjasněných pojmů a postupů, na které v té době nebyli dostatečně schopni odpovědět ani sami pracovníci orgánů státní správy.

Zpracovávání ÚP je velice složité, dlouhodobé a má několik fází, z nichž každá prochází procesem schvalování nejen zastupitelstvem obce, ale zejména orgánů státní správy (životní prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana vod, územní rozvoj…) správci sítí, sousedními obcemi … Každý krok od zadání až po finální vydání ÚP podléhá přísným regulím, které nelze obejít ani urychlit.

Proč je územní plán tak důležitý, aneb STOP nekoncepční zástavbě

Územní plánÚzemní plán stanoví základní regulativy rozvoje území obce, prostorové uspořádání v návaznosti na okolní krajinu a koncepci veřejné infrastruktury, tzn. kam se chce území dál rozvíjet, jaké jsou priority z hlediska urbanismu, dopravy, zemědělství, turistiky, kultury, sportu, sociálních služeb… je to nutný předpoklad např. při posuzování obce při žádostech o poskytování dotací nebo při převodech státních pozemků do vlastnictví obce.

Za posledních 10 let došlo k velkému (mnohdy neřízenému) nárůstu ploch pro bydlení, a to nejen v naší obci, ale v celém okolí hlavního města. Stavební firmy nebo obchodníci s pozemky leckde reality rozprodali a odešli... S následnými stejnými problémy, jako jsou nedostatečná síť komunikací i jejich neodpovídající povrchy, dopravní kolapsy, nedostatek míst ve školkách a školách, chybějící občanská vybavenost, většinou neexistence kanalizace a vodovodu apod., se potýká většina obcí v blízkosti velkých měst. Že lze tyto příznaky pozorovat i v naší obci? Ano, máte pravdu. Tyto důvody nás již na počátku volebního období v roce 2006 vedly k tomu že, zpracování kvalitního ÚP obce Mukařov získalo mezi zastupiteli jasnou prioritu.

Obec musí plnit i zájmy, které nejsou vždy v souladu s přáním jednotlivých vlastníků zejména orné půdy, jejichž nátlak, podpořený často tlakem developerů, je veliký a hledání společných a vyvážených kompromisů je mnohdy nemožné a tak se z nich stávají nepřátelé. Nelze se však zavděčit všem. A nelze přece zastavět každé volné místo v obci a potom se divit, že chybí kapacita školy, školky, občanská vybavenost.

A co závěrem ?

Zajímavý je příspěvek na stránkách obce Mukařov (http://www.mukarov.cz v sekci Diskusní fórum - kopie příspěvku uvedena pod tímto článkem) od autorizovaného architekta ČKA pana Milana Kopečka, kde výstižně shrnul to, co by měl občan o územním plánu vědět včetně ocenění práce všech těch, kteří se na tvorbě a jeho vydání podíleli. Zároveň vyjádřil podiv nad tím, že občané, kromě vlastníků pozemků a nás zastupitelů Mukařov-ska, o tak důležitý dokument projevili jen velmi malý zájem.

Územní plán není dokument na jedno volební období, vytváří strategii rozvoje na několik desítek let, ale není tím posledním konečným řešením. Teprve běh doby a vývoj ukáže, kde je třeba udělat koncepční změny, aby se území obce smysluplně rozvíjelo a plnilo všechny funkce pro spokojený život v naší obci, která je zasazena do krásné přírody atraktivního prostředí okolních lesů, které nám leckdo závidí.
 

 
FotoIng. Marcela Eichnerová- Mukařov
členka o.s. Mukařov-sko
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

B

Příspěvek na diskusním fóru Mukarov.cz

Milan Kopeček (autorizovaný architekt ČKA) - 19.9.2010 (12:39)

Územní plán Mukařov

Mukařovské obecní zastupitelstvo vydalo Vyhláškou č.j.87/2010 dne 15.9.2010 Územní plán obce Mukařov. Jako osoba z odborné veřejnosti mající zájem o dění na Mukařovsku jsem si/Vám položil ohledně územního plánu několik otázek.

Proč je územní plánování důležité a k čemu je dokument územní plán dobrý?

Územní plánování je upraveno v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento právní předpis nahradil od 1.1.2007 starý stavební zákon č. 50/1976 Sb. a přinesl mnoho nových institutů a postupů. Cílem pořízení územního plánu je na základě veřejného zájmu regulovat rozvoj obce tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a zájmy na jeho podobě vyvážené. Díky zachování a vyvažování podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, může být dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Územní plán zahrnuje koncepci rozvoje bydlení, dopravy, občanské vybavenosti, sportu ale i krajiny a zeleně. Každé území musí být nějakým způsobem uspořádáno tak, aby bylo zřejmé, jakou má ta která část dotčeného území funkci. Územní plánování je tedy klíčovým nástrojem pro jakýkoli stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Územní plán patří k základním podmínkám prosperity území a přímo či nepřímo ovlivňuje životní úroveň a životní styl každého, kdo v území žije či pracuje. Projekty, které jsou v územním plánu jednou zaneseny, jsou v budoucnosti těžko měnitelné, byť zákon úpravy připouští a to formou změn územního plánu.

V procesu územního plánování mají důležitou roli zastupitelstvo obce a příslušné dotčené orgány státní správy potažmo správci inženýrských sítí, ale ani veřejnost při tvorbě těchto základních územně plánovacích dokumentů není opomenuta. Pro většinu občanů je ale procedura pořízení územního plánu nezajímavou aktivitou, přitom významně může zasáhnout do života každého z nás.

Vlastní územní plán Mukařovska.

Dle mých zkušeností architekta z praxe jsem očekával větší účast a zájem jak odborné tak laické veřejnosti na procesu pořízení územní plánu. Pravděpodobně vyvstanou polemiky o tom jaký samotný územní plán je a najdou se hlasy jež jej budou obhajovat nebo hanět a kritizovat. Pro územní plán bude jen škodou, když toto vše zazní až po jeho vydání a nevyžily se tak v plné míře možnosti jež jsou veřejnosti při procesu pořízení územního plánu zákonem poskytnuty.

Bohužel pro obec, vlastní proceduru pořízení územního plánu zastihlo právě ono nepříjemné přerodové období mezi starým a novým stavebním zákonem. Vypořádat se s tímto hendikepem jistě nebyla pro zainteresované odpovědné osoby cesta růžovým sadem. To ostatně dokládá i délka vlastního pořízení jež se počítá v letech. Je nesporným úspěchem obecního zastupitelstva, že územní plán je vydán. A je dobře, že je vydán. Každá obec, Mukařov nevyjímaje, územní plán ke svému smysluplnému rozvoji potřebuje. Nemluvě o tom, že povinnost územní plán pořídit je zakotvena v zákonech a na jeho existenci jako podmínku se váží různá hodnotící kritéria a dotační tituly, ať už státní nebo EU, a to nejen ohledně inženýrské infrastruktury.

Co dál?

Ocituji kolegu Ing. arch. Kubiše který říká, že: "Územní plánování je otevřená rozvojové vize, nezná „konečné řešení“, žádný územní plán nemůže navrhnout „konečný stav“, každá obec přežije svůj sebelepší územní plán a bude se rozvíjet i v době, kdy tento sebelepší územní plán bude zajímat pouze historiky, bádající v propasti věků".

Až život a čas ukáží, jak moc životaschopně a kvalitně je současný územní plán vyprojektován, kde bude přínosem a kde bude mít své achillovy paty. Ohledně nich je na veřejnosti ať už laické či odborné, která má na dění a rozvoji Mukařovska zájem, aby iniciovala koncepčními změnami územního plánu jeho následný kvalitativní růst a smysluplný územní rozvoj obce.

19.9.2010 Milan Kopeček
autorizovaný architekt ČKA


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz